Tại sao khi nuôi cá trong bể kính người ta thường cho thêm vào bể các loại rong

5 Trả lời

Tại sao khi nuôi cá trong bể kính người ta thường cho thêm vào bể các loại rong đã trả lời bởi

1. Rong hấp thu chất thải từ cá làm cho nước luôn sạch , trong

[external_link_head]

[external_link offset=1]

2. Hấp thụ CO2 để quang hợp, làm giảm lượng CO2 trong môi trường nước tránh cá chết ngạt

3. Trong quá trình quan hợp , rong nhả ra khí oxi cung cấp dướngnkhis cho cá 

4. Rong điều hoà nhiệt độ trong bể

[external_link offset=2]

Tại sao khi nuôi cá trong bể kính người ta thường cho thêm vào bể các loại rong đã trả lời bởi Tại sao khi nuôi cá trong bể kính người ta thường cho thêm vào bể các loại rongKhách Thạc sĩ (6.1k điểm)

[external_footer]