Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SUBTOTAL trong Microsoft Excel.

[external_link_head]

Mô tả

Trả về tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Thường việc tạo danh sách với tổng phụ bằng cách dùng lệnh Tổng phụ trong nhóm Đề cương trên tab Dữ liệu trong ứng dụng bàn làm việc Excel dễ dàng hơn. Sau khi tạo danh sách tổng phụ, bạn có thể sửa đổi bằng cách sửa hàm SUBTOTAL.

Cú pháp

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…)

Cú pháp hàm SUBTOTAL có các đối số sau đây:

  • Function_num     Bắt buộc. Số 1-11 hay 101-111 chỉ định hàm sử dụng cho tổng phụ. 1-11 bao gồm những hàng ẩn bằng cách thủ công, còn 101-111 loại trừ chúng ra; những ô được lọc ra sẽ luôn được loại trừ.

Function_num

(bao gồm giá trị ẩn)

Function_num

(bỏ qua giá trị ẩn)

Hàm

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

[external_link offset=1]

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP

  • Ref1     Bắt buộc. Phạm vi hoặc tham chiếu được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.

  • Ref2,…     Tùy chọn. Phạm vi hoặc chuỗi được đặt tên từ 2 đến 254 mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.

Chú thích

  • Nếu có các tổng phụ khác trong ref1, ref2,… (hoặc tổng phụ lồng vào), các tổng phụ lồng vào này bị bỏ qua để tránh đếm kép.

    [external_link offset=2]

  • Đối với các hằng số function_num từ 1 đến 11, hàm SUBTOTAL bao gồm các giá trị của hàng mà lệnh Ẩn Hàng ẩn dưới menu phụ Ẩn & Hủy Ẩn của lệnh Định dạng trong nhóm Ô trên tab Trang đầu trong ứng dụng Excel trên máy tính. Hãy dùng các hằng số này khi bạn muốn tính tổng phụ các số ẩn và không ẩn trong danh sách. Đối với các hằng số function_Num từ 101 đến 111, hàm SUBTOTAL bỏ qua giá trị của các hàng mà lệnh Ẩn Hàng ẩn. Hãy dùng các hằng số này khi bạn chỉ muốn tính tổng phụ các số không ẩn trong danh sách.

  • Hàm SUBTOTAL bỏ qua bất kỳ hàng nào không được bao gồm trong danh sách của bộ lọc, bất kể bạn dùng giá trị function_num nào.

  • Hàm SUBTOTAL được dùng cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó không được dùng cho các hàng dữ liệu hay phạm vi ngang. Ví dụ: khi bạn tính tổng phụ phạm vi ngang bằng cách dùng function_num từ 101 trở lên, chẳng hạn như SUBTOTAL(109,B2:G2), ẩn cột không ảnh hưởng đến tổng phụ. Nhưng ẩn hàng trong tổng phụ của phạm vi dọc ảnh hưởng đến tổng phụ.

  • Nếu bất kỳ tham chiếu nào là tham chiếu 3-D, SUBTOTAL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

120

10

150

23

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUBTOTAL(9,A2:A5)

Tổng của tổng phụ của các ô A2:A5, sử dụng 9 như là đối số đầu tiên.

303

=SUBTOTAL(1,A2:A5)

Trung bình của tổng phụ của các ô A2:A5, sử dụng 1 như là đối số đầu tiên.

75,75

Chú thích

Hàm SUBTOTAL luôn yêu cầu một đối số dạng số ( từ 1 đến 11, 101 đến 111) làm đối số của mình. Đối số dạng số này được áp dụng vào tổng phụ của các giá trị (phạm vi các ô, phạm vi đã đặt tên ) được chỉ định như đối số theo sau.