Pv Là Gì

Giá Trị Hiện Tại của Tiền (PV) là gì?

Giá trị hiện tại hay Present Value of Money (PV) là giá trị hiện tại của một khoản tiền hoặc dòng tiền trong tương lai với tỉ lệ chiết khấu xác định. Đây là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Cách Xác Định Giá Trị Hiện Tại của Một Khoản Tiền

Giá trị hiện tại của một khoản tiền phát sinh tại một thời điểm trong tương lai được xác định bằng công thức tổng quát:

Giá trị hiện tại = Khoản tiền trong tương lai / (1 + tỉ lệ chiết khấu)^số năm

Trong công thức này, thời điểm phát sinh khoản tiền càng xa thời điểm hiện tại thì giá trị hiện tại của khoản tiền càng nhỏ. Tỉ lệ chiết khấu càng lớn thì giá trị hiện tại càng nhỏ.

Xác Định Giá Trị Hiện Tại của Một Dòng Tiền

TH1: Giá Trị Hiện Tại của Dòng Tiền Cuối Kì

a) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kì không bằng nhau:

Trong trường hợp này, giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kì được xác định theo công thức sau:

PV = CF1 / (1 + r) + CF2 / (1 + r)^2 + … + CFn / (1 + r)^n

b) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kì bằng nhau:

Trong trường hợp này, giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kì được xác định như sau:

*PV = A [1 – (1 + r)^(-n)] / r**

TH2: Giá Trị Hiện Tại của Dòng Tiền Đầu Kì

a) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kì không bằng nhau:

Trong trường hợp này, giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kì được xác định theo công thức sau:

PV’ = CF1 / (1 + r) + CF2 / (1 + r)^2 + … + CFn / (1 + r)^n

b) Trường hợp các khoản tiền phát sinh ở đầu mỗi kì bằng nhau:

Trong trường hợp này, giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kì được xác định như sau:

PV’ = A [1 – (1 + r)^(-n)] / r (1 + r)

TH3: Giá Trị Hiện Tại của Dòng Tiền Vô Hạn

a) Dòng tiền đều vô hạn:

Khi dòng tiền phát sinh ở mỗi kì đều bằng nhau và kéo dài mãi mãi, ta có dòng tiền đều vô hạn. Công thức tính giá trị hiện tại trong trường hợp này là:

PV = A / r

b) Dòng tiền tăng trưởng đều vô hạn:

Khi dòng tiền phát sinh trong chuỗi tiền tệ tăng trưởng với tốc độ không đổi và kéo dài mãi mãi, ta có dòng tiền tăng trưởng đều vô hạn. Công thức tính giá trị hiện tại trong trường hợp này là:

PV = A / (r – g)

Trong đó, g là tỷ lệ tăng trưởng tiền tệ vĩnh viễn.

Ý Nghĩa của Giá Trị Hiện Tại của Tiền

Việc xem xét giá trị hiện tại của tiền có ý nghĩa rất lớn trong kinh tế. Điều này giúp chúng ta đưa ra các quyết định kinh doanh và đầu tư chính xác hơn, đồng thời hiểu rõ hơn về vấn đề tài trợ và đầu tư vốn.

Chú ý: Nguồn tham khảo từ “Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính”.

Tiếp thu kiến thức về giá trị hiện tại của tiền và áp dụng nó vào quyết định tài chính của bạn sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh và thành công.