Precision Là Gì

Bạn có biết sự khác biệt giữa hai thuật ngữ quản lý chất lượng này – độ chính xác (Accuracy) và độ chính xác Precision? Hãy cùng tìm hiểu để hiểu rõ hơn về khái niệm này và tránh nhầm lẫn.

Độ chính xác Accuracy là gì?

Chính xác (Accuracy) được định nghĩa là cách các giá trị đo gần với giá trị đích. Nếu một phép đo được coi là có độ chính xác cao (High Accuracy), nghĩa là nó rất gần với giá trị đích. Ví dụ, nếu bạn bắn mũi tên và chúng đều gần tâm bắn, dù có phân tán vị trí Đông, Tây, Nam, Bắc so với tâm bắn, thì ta nói rằng các mũi tên đạt độ chính xác cao. Sự phân tán trong các kết quả đo không quan trọng ở đây, miễn sao vẫn gần với giá trị đích. Ví dụ, nếu bạn tạo ra 999 thanh kim loại dài 100cm, và các lần đo có kết quả gần giá trị đích từ 98cm đến 102cm, thì ta có thể nói rằng các phép đo này đạt độ chính xác cao.

Độ chính xác Precision là gì?

Precision là cách các giá trị của các phép đo lặp lại được nhóm lại gần nhau và có độ phân tán thấp. Các phép đo được coi là có độ chính xác cao (High Precision) nếu có ít sự phân tán. Ví dụ, trong trường hợp tạo ra 999 thanh kim loại dài 100cm, các lần đo có kết quả từ 106cm đến 107cm, mặc dù không gần với giá trị đích, nhưng các phép đo này rất gần nhau và có độ phân tán thấp. Vì vậy, ta có thể nói rằng các phép đo này có độ chính xác cao.

Sự khác biệt giữa Accuracy vs Precision và cái nào quan trọng hơn?

Accuracy và Precision là hai khái niệm quản lý chất lượng khác nhau. Dữ liệu có độ chính xác cao cần gần với giá trị đích, trong khi dữ liệu có độ chính xác Precision cao chỉ cần gần nhau mà không nhất thiết phải gần giá trị đích. Accuracy là mong muốn trong quản lý chất lượng, trong khi Precision không nhất thiết. Hai khái niệm này không phụ thuộc nhau, và ta chỉ cần một phép đo để biết độ chính xác Accuracy, nhưng cần nhiều phép đo để biết độ chính xác Precision.

Tóm lại

Accuracy và Precision là hai thuật ngữ quan trọng trong quản lý chất lượng. Đạt độ chính xác cao cho thấy dữ liệu gần với giá trị thực tế mong muốn, là dấu hiệu chất lượng phù hợp của các giao phẩm. Tuy nhiên, nếu cả độ chính xác và độ chính xác Precision đều cao, đó là tốt nhất, vì các phép đo gần nhau và gần với giá trị đích.

Ảnh minh họa: So sánh Accuracy vs Precision trong bài thi PMP

So sánh Accuracy vs Precision trong bài thi PMP

Xem thêm kiến thức về quản lý chất lượng tại đây.