Nghĩa của từ Function – Từ điển Anh

Thông dụng

Danh từ

Chức năng
procreative function
chức năng sinh sản
function key
phím chức năng (tin học)
( số nhiều) nhiệm vụ, trách nhiệm
the functions of a judge
nhiệm vụ của quan toà
Buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng

Nội động từ

Cách viết khác : functionate

Chuyên ngành

Cơ – Điện tử

Hàm, hàm số, chức năng, sự vận hành

Toán & tin

hàm, hàm số; chức năng // tác dụng, vận hành
function of bounded variation
hàm có biến phân bị chặn
function of a complex(real) variable
hàm biến số phức thực
function of concentration
(thống kê ) hàm tập trung
function of dispersion
(toán kinh tế ) hàm phân tán
function of exponential type
hàm kiểu mũ
function of finite genus
(giải tích ) hàm có giống hữu hạn
function of function
hàm của hàm, hàm hợp
function of infinite type
hàm kiểu vô hạn, hàm kiểu cực đại
function of limited variation
hàm có biến phân bị chặn
function of maximun type
hàm kiểu cực đại, hàm kiểu vô hạn
function of minimum type
(giải tích ) hàm kiểu cực tiểu
function of position
hàm vị trí
function of random variable
(xác suất ) hàm cuả biến ngẫu nhiên
function of singularities
(giải tích ) hàm các điểm kỳ dị, thành phần kỳ dị
function of support
hàm tựa
absolutely additive set function
hàm tuyệt đối cộng tính
absolute monotonic function
hàm đơn điệu tuyệt đối
acylic function
hàm không tuần hoàn, hàm phi xilic
adjustment function
(thống kê ) đặc trưng của tập hợp thống kê
algebraic(al) function
hàm đại số
alternate function
(đại số ) hàm thay phiên
analytic(al) function
hàm giải tích
antihyperbolic function s.
hàm hipebolic ngược
antitrigonometric function
hàm lượng giác ngược
arc-hyperbolic functions
hàm hipebolic ngược
area function
hàm xác định diện tích (trong không gian Mincopxki)
arithmetric function
hàm số học
associated integral function
hàm nguyên liên đới
asympotic distribution function
hàm phân phối tiệm cận
atomic set function
hàm tập hợp nguyên tử
automorphic function
hàm tự đẳng cấu
beta function
hàm bêta
bicomplex function
hàm song phức
bicontinuous function
hàm song liên tục
biharmonic function
hàm song điều ho
bijective function
hàm song ánh
bilinear function
hàm song tuyến tính
Boolean function
hàm Bun
bounded function
hàm bị chặn
bounded set function
hàm tập bị chặn
carries function
hàm mang
characteristic function
hàm đặc trưng
circular cylinder function
hàm trụ tròn
circular cylindrial wave function
hàm sóng trụ tròn
circulary symmetric function
hàm đối xứng tròn
class function
hàm lớp
closure function
hàm đóng
close-to-convex function
hàm gần lồi
combinable function
hàm hợp được
comparable function
hàm so sánh được
complementary function
hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương trình vi
complementary error function
hàm sai bù
complete analytic function
hàm giải tích đầy đủ
completely additive set function
(giải tích ) hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn
completely defined function
(toán (toán logic )ic ) hàm xác định khắp nơi
complex function
hàm số phức
complex velocity function
hàm vận tốc phức
composite function
(giải tích ) hàm hợp
computable function
(toán (toán logic )ic ) hàm tính được
concave function
hàm lõm
confluent hypergeometric function
(giải tích ) hàm siêu bội suy biến
conical function
hàm cônic
conjugate functions
hàm liên hợp
conjugate harmonic functions
(giải tích ) hàm điều hoà liên hợp
content function
hàm dung tích
contiguous hypergeometric functions
hàm siêu bội tiệm cận
continuous function
hàm liên tục
control function
hàm kiểm tra
control-allowable function
hàm đièu khiển cho phép
convex function
hàm lồi
coordinate function
hàm toạ độ
cost function
hàm giá (trị)
countable additive set function
hàm tập hợp cộng tính đếm được
covariance function
hàm hiệp phương sai
criterion function
hàm tiêu chuẩn
cumulant generating function
(xác suất ) hàm sinh tích luỹ
cumulative frequency function
hàm tần số tích luỹ
cyclotomic function
hàm chia vòng tròn
cylindrical functions
hàm trụ hàm Betsen
decision function
(thống kê ) hàm quyết định
decreasing function
hàm giảm
demand function
(thống kê ) hàm nhu cầu
density function
hàm mật độ, mật độ phân phối
derived function
hàm dẫn suất
determining function
(giải tích ) hàm xác định
developable function
hàm khai triển được
differentiable function
hàm lấy vi phân được
digamma function
hàm đigama
discontinuous function
(giải tích ) hàm gián đoạn
discriminant function
(thống kê ) hàm phân biệt
disspation function
hàm tiêu tán
distance function
hàm khoảng cách
distribution function
hàm phân phối
dominant function
hàm số trội
doubly periodic function
hàm song tuần hoàn
drriving function
hàm đầy
elementary function
hàm sơ cấp
elementary symmetric function
hàm đối xứng có bản
elementary transcendental function
hàm siêu việt sơ cấp
elliptic(al) function
hàm eliptic
elliptic(ai) cylinder function
hàm trụ eliptic
elliptic modular function
hàm môđunla eliptic
energy function
hàm năng lượng
entrire function
(giải tích ) hàm nguyên
entrire function of zero type
hàm nguyên loại cực tiểu
entrire rational function
hàm hữu tỷ nguyên
envolope function
hàm bao
equimeasurable function
hàm đồng đẳng đo được
eror function
hàm sai số, hàm độ sai, tích phân xác suất sai số (y=erfx, y=erfcx,
even function
hàm chẵn
expenditure function
hàm chi phí
explicit function
hàm hiện
expomential function
hàm mũ
factorable function
hàm nhân tử hoá được
factorial function
hàm giai thừa
finite function
hàm hữu hạn
flow function
(giải tích ) hàm dòng
force function
thế vị, hàm lực
forcing function
hàm cưỡng bức
free function
hàm tự do
frequency function
hàm tần số
frequency distribution function
hàm mật độ, mật độ phân phối
gamma function
hàm gama
general recursive function
hàm đệ quy toàn phần
generating function
hàm sinh
Hamiltonian function
(vật lý ) hàm Haminton
harmonic function
hàm điều ho
holomorphic function
hàm chỉnh hình, hàm giải tích
homogeneous function
hàm thuần nhất
homographic function
hàm đơn ứng
hyperbolic function
(giải tích ) hàm hypebolic
hyperbolic inverse function
hàm hypebolic ngược
hyperconical function
hàm siêu nón
hyperelliptic function
hàm siêu eliptic
hypergeometric function
hàm siêu bội
hyperharmonic function
hàm siêu điều ho
implicit function
hàm ẩn
impulse function
hàm xung
incomplete beta function
(giải tích ) hàm bêta khuyết
incomplete gamma function
(giải tích ) hàm gama khuyết
incomplete defined function
(toán (toán logic )ic ) hàm xác định không hoàn toàn
increasing function
hàm tăng
independent functions
(giải tích ) hàm độc lập
indicator function
hàm chỉ tiêu của hàm nguyên
initial function
(toán (toán logic )ic ) nguyên hàm
injective function
hàm đơn ánh
integrable function
(giải tích ) hàm khả tích
integral function of mean tyoe
(giải tích ) hàm nguyên loại chuẩn tắc
integral algebraic function
hàm đại số nguyên
integral transcendental function
hàm siêu việt nguyên
interior function
(giải tích ) hàm trong
interval function
(giải tích ) hàm khoảng cách
inverse function
(giải tích ) hàm ngược
inverse circular function
hàm vòng ngược, hàm lượng giác ngược
inverse hyperbolic function
hàm hypebolic ngược
inverse trigonometric function
hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược
irrational function
hàm vô tỷ
iterated function
hàm lặp
iterative impedance function
hàm tổng trở lặp
jum function
(điều khiển học ) hàm bước nhảy
kernel function
(giải tích ) hàm hạch
known function
hàm đã biết
lacunary function
hàm tổng
Lagrangian function
(vật lý ) hàm Lagrăng, thế động lực
lifting function
hàm nâng
limited function
hàm bị chặn
linear function
hàm tuyến tính
linear integral function
hàm nguyên tuyến tính
locally constant function
hàm hằng địa phương
logarithmic function
hàm lôga
logarithmic trigonometric function
hàm lôga lượng giác
logarithmically convex function
hàm có lôga lồi
logical function
(toán (toán logic )ic ) hàm lôgic
logistic function
(toán kinh tế ) hàm lôgittic
loss function
hàm tổn thất
many-valued function
(giải tích ) hàm đa trị
mapping function
(giải tích ) hàm ánh xạ
measure function
(giải tích ) độ đo
measurable function
hàm đo được
meromorphic function
(giải tích ) hàm phân hình
metaharmonic function
hàm mêta điều ho
minimal function, minimun function
hàm cực tiểu
modular function
hàm môđunla
moment generating function
hàm sinh các mômen
monodrome function
hàm đơn đạo
monogenic analytic function
(giải tích ) hàm giải tích đơn diễn
monogenic function of complex variable
(giải tích ) hàm biến phức đơn diễn
monotone function
(giải tích ) hàm đơn điệu
multiform function
hàm đa trị
multilinear function
hàm đa tuyến tính
multiple function
hàm bội
multiple valued function
hàm đa trị
multiplicative function
hàm nhân tính
multivalent function
hàm đa diệp
multivalued function
hàm đa trị
natural trigonometrical function
hàm lượng giác tự nhiên
negatively infinite function
hàm âm lớn vô hạn
non-analytic function
hàm không giải tích
non-differentiable function
hàm không khả vi
nn-negative additive function
hàm cộng tính không âm
non-periodic function
hàm không tuần hoàn
non-uniform function
hàm không đơn trị
normal function
hàm chuẩn tắc
normalized orthogonal functions
hàm trực giao chuẩn hoá
null function
hàm không
numerical function
hàm bằng số
objective function
(lý thuyết trò chơi ) hàm mục tiêu
odd function
hàm lẻ
one-valued function
(giải tích ) hàm đơn trị
operator function
hàm toán tử
order function
hàm thứ tự
orthogonal functions.
hàm trực giao
oscillating function
hàm dao động
parabolic(al) cylinder function
hàm trụ parabolic
partial function
hàm bộ phận
partial recursive function
hàm đệ quy bộ phận
partition function
hàm phân hoạch
pattern function
hàm sơ đồ (dùng để tính các bản bất biến)
periodie function
hàm tuần hoàn
p-harmonic function
hàm p- điều ho
phase function
hàm pha
phi function
hàm phi (của Ơle)
piecewise continuous function
hàm liên tục từng mảnh
piecewise regular function
hàm chính quy từng mảnh
plurisubharmonic function
hàm đa điều hoà dưới
point function
(giải tích ) hàm điểm
polygonal function
hàm đa giác
polyharmonic function
hàm đa điều ho
possibility function
hàm khả năng
positive function
hàm dương
positive definite energy function
hàm năng lượng xác định dương
positive real function
hàm thực dương
positively infinite function
hàm dương lớn vô hạn
potential function
thế vị, hàm lực, đa điều ho
power function
(thống kê ) hàm lực lượng
primitive function
hàm nguyên thuỷ
propagation function
hàm truyền
propositional function
hàm mệnh đề
pseudoanalytic function
hàm giả giải tích
pseudo-periodic function
hàm giả tuần hoàn
purely discontinuous set function
hàm tập hợp thuần gián đoạn
quasi-nanlytic function
hàm tựa eliptic
quasi-periodic function
hàm tựa tuần hoàn
quaternion function
hàm quatenion
radical function
hàm căn
random function
(xác suất ) hàm ngẫu nhiên
randomized decision function
hàm quyết định đã ngẫu nhiên hoá
rational function
hàm hữu tỷ
rational fractional function
hàm phân hữu tỷ
rational integral function
hàm nguyên hữu tỷ
reactance function
hàm điện kháng
real-valued function
(giải tích ) hàm lấy giá trị thực
reciprocal function
hàm thuận nghịch
recursive function
hàm đệ quy
reduced characteristic function
hàm đặc trưng rút gọn
regular function
hàm đều
regular function of a complex variable
hàm biến phức đều
relate functions
các hàm phụ thuộc
remainder function
hàm các số dư
ring function
hàm vành
risk function
(thống kê ) hàm mạo hiểm
saddle function
hàm yên ngựa
schlicht function
hàm (giải tích) đơn diệp
self-impedance function
hàm tự trở
semi-continuous function
hàm nửa liên tục
sequential risk function
(thống kê ) hàm mạo hiểm liên tiếp
set function
(giải tích ) hàm tập hợp
signal function
hàm dấu, hàm xicnum
simple (analytic) function
hàm (giải tích) đơn diệp
single-valued function
hàm đơn trị
singly periodic function
hàm tuần hoàn đơn
singular function
hàm kỳ dị
sinusoidal function
hàm sin
slope function
hàm dốc
smooth function
(thống kê ) hàm trơn, hàm được bình dị
source function
hàm nguồn, hàm Grin
spectral function
hàm phổ
spherical wave function
hàm sóng cầu
spheroidal wave function
hàm sóng phỏng cầu
square-integrable function
hàm có bình phương khả tích
step function
(giải tích ) hàm bậc thang; (điều khiển học ) xác suất chuyển tiếp
stored energy function
hàm biến dạng năng lượng
stream function
hàm dòng
stress function
hàm ứng suất
stroke function
(toán (toán logic )ic ) hàm Sefơ
subharmonic function
hàm siêu điều ho
supply function
(thống kê ) hàm cung cấp
symmetric(al) function
(giải tích ) hàm đối xứng
temperate function
hàm tăng chậm
temperature function
(giải tích ) hàm nhiệt độ
test function
(thống kê ) hàm (tiêu) chuẩn
tetrahedral function
hàm tứ diện
totally additive set function
hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính
transcendental function
hàm siêu việt
transfer function
hàm truyền
trial function
(giải tích ) hàm cơ sở (thuộc không gian cơ sở)
trigonometric(al) functions
hàm lượng giác
triply periodic function
hàm tam tuần hoàn
truth function
(toán (toán logic )ic ) hàm đúng
typically-real function
(giải tích ) hàm thực điển hình
unbounded function
(giải tích ) hàm không bị chặn
uniform function
hàm đơn trị
uniformly best desision function
(thống kê ) hàm quyết định tốt đều nhất
unit step function
hàm bậc thang đơn vị
univalent function
(giải tích ) hàm đơn diệp
universal function
(toán (toán logic )ic ) hàm [phổ dụng, xạn năng]
utility function
hàm lợi ích
varied flow function
hàm dòng biến
vector function
(giải tích ) hàm vectơ
vector wave function
hàm sóng vectơ
wave function
hàm sóng
weight function
(thống kê ) hàm trọng lượng
zeta function
(giải tích ) hàm zeta
zonal hyperspherical function
hàm siêu cầu đới

Kỹ thuật chung

đặc trưng

Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

carrier function
hàm đặc trưng
characteristic function
hàm đặc trưng
characteristic function (ofa set)
hàm đặc trưng (của một tập hợp)
filter characteristic function
hàm đặc trưng của bộ lọc
reduced characteristic function
hàm đặc trưng rút gọn
reduced characteristics function
hàm đặc trưng rút gọn
tính năng

Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

[external_link offset=2]

Kinh tế

chức năng
administrative function
chức năng hành chánh
commercial function
chức năng thương mại
control function
chức năng kiểm soát
distribution function
chức năng phân phối
executive function
chức năng hành chánh
function bond
trái phiếu chức năng
function key
phím chức năng
function of a product
chức năng của một sản phẩm
function of exchange
chức năng trao đổi (của tiền tệ)
implicit function
chức năng nội tại
investment function
chức năng đầu tư
limited function wholesaler
nhà bán sỉ có chức năng hạn chế
main function of a product
chức năng chính của sản phẩm
marketing function
chức năng của tiếp thị
selling function
chức năng tiêu thụ
step-function cost
chi phí theo nấc chức năng
supply function
chức năng cung ứng
tab function
chức năng lập bảng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
action , activity , affair , behavior , business , charge , concern , duty , employment , exercise , faculty , goal , mark , mission , object , objective , occupation , office , operation , part , post , power , province , purpose , raison d’

[external_footer]