Nghĩa của từ Fit – Từ điển Anh

Thông dụng

Danh từ

(từ cổ,nghĩa cổ) đoạn thơ ( (cũng) fytte)

Cơn (đau)
a fit of coughing
cơn ho
a fit of laughter
sự cười rộ lên
Sự ngất đi, sự xỉu
to fall down in a fit
ngất đi
Đợt
a fit of energy
một đợt gắng sức
Sự làm cho vừa, sự điều chỉnh cho vừa

Kiểu cắt (quần áo) cho vừa vặn

Cái vừa vặn
to be a tight fit
vừa như in
to be a bad fit
không vừa

Tính từ

Dùng được; thích hợp, vừa hơn; xứng đáng
not fit for the job
không đủ khả năng làm việc đó
a fit time and place for a gathering
thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp
Đúng, phải
it is not fit that one treats one’s friends badly
xử tệ với bạn là không đúng
Sẵn sàng; đến lúc phải
to go on speaking till it is fit to stop
tiếp tục nói cho đến lúc cần phải nghỉ
Mạnh khoẻ, sung sức
to feel fit
thấy khoẻ
to look fit
trông khoẻ
to be as fit as a fiddle
khoẻ như vâm; rất sung sức
Bực đến nỗi; hoang mang đến nỗi (có thể làm điều gì không suy nghĩ); mệt đến nỗi (có thể ngã lăn ra)

(thông tục) (dùng (như) phó từ) đến nỗi
to laugh fit to split one’s side
cười đến vỡ bụng

Ngoại động từ

Hợp, vừa
this coat does not fit me
tôi mắc cái áo này không vừa
Làm cho hợp, làm cho vừa
to fit oneself for one’s tasks
chuẩn bị sẵn sàng làm nhiệm vụ; làm cho mình đáp ứng với nhiệm vụ
Lắp
to fit a spoke
lắp một nan hoa

Nội động từ

Vừa hợp
your clothes fit well
quần áo của anh mặc rất vừa
Thích hợp, phù hợp, ăn khớp
his plan doesn’t fit in with yours
kế hoạch của nó không ăn khớp với kế hoạch của anh

Cấu trúc từ

to give somebody fits
Đánh thắng ai một cách dễ dàng
by fits and starts
không đều, thất thường, từng đợt một
to give someone a fit
làm ai ngạc nhiên
Xúc phạm đến ai
to fit the bill
thích hợp với thực tế
to throw a
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nổi cơn tam bành, điên tiết lên
not to be fit to hold a candle to someone
không sánh nổi với ai, không đáng xách dép cho ai
if the cap fits
có tịch nên nhúc nhích, có tật nên giật mình
to fit in
ăn khớp; khớp với
Làm cho khớp với
to fit on
mặc thử (quần áo)

to fit a coat on
mặc thử cái áo choàng
to fit up
Trang bị
Sửa sang cho có tiện nghi (nhà ở)

Chuyên ngành

Toán & tin

thích hợp, phù hợp // kẻ theo điểm

Cơ – Điện tử

Sự lắp, sự điều chỉnh cho vừa, (adj) vừa, hợp, khớp, (v) lắp, khớp nhau

Cơ khí & công trình

vừa khít

Giải thích EN: A dimensional relationship between mating parts in which limits of tolerances for such parts as shafts and holes result in fits of various quality, which are established by a set of uniform standards and specifications.

Giải thích VN: Là mối quan hệ về kich thước giữa hai bộ phận cặp đôi với nhau trong đó giới hạn dung sai cho các phần như trục và lỗ sinh ra phù hợp với đa dạng chất lượng, được thiết lập bởi một tập hợp các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật thống nhất.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Kỹ thuật chung

sự làm cho vừa/ sự điều chỉnh cho vừa

Giải thích EN: The manner in which one part joins or aligns with another..

[external_link offset=2]

Giải thích VN: Kiểu, cách thức mà một bộ phận nối hay đứng thành hàng với một vật khác.

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
able , adapted , adequate , advantageous , apposite , apt , becoming , befitting , beneficial , capable , comely , comme il faut , competent , conformable , convenient , correct , correspondent , deserving , desirable , due , equipped , equitable , expedient , favorable , feasible , felicitous , fitted , fitting , good enough , happy , just , likely , meet , opportune , practicable , preferable , prepared , proper , qualified , ready , right , rightful , seasonable , seemly , tasteful , timely , trained , well-suited , wise , worthy , able-bodied , fit as a fiddle , hale , in good condition , muscled , robust , slim , sound , strapping * , toned , trim , up to snuff , well , wholesome , wrapped tight , tailor-made , appropriate , good , suitable , useful , deserved , merited , healthful , hearty , whole
noun
access , attack , blow , bout , burst , caprice , conniption , convulsion , epileptic attack , frenzy , humor , jumps , mood , outbreak , outburst , paroxysm , rage , rush , spasm , spate , spell , stroke , tantrum , throe , torrent , turn , twitch , whim , whimsy
verb
accord , agree , answer , apply , be apposite , be apt , become , be comfortable , be consonant , befit , be in keeping , click * , concur , conform , consist , dovetail * , go , go together , go with , harmonize , have its place , interlock , join , match , meet , parallel , relate , respond , set , suit , tally , accommodate , accoutre , arm , fix , furnish , get , implement , kit out , make , make up , outfit , prepare , provide , ready , rig * , adjust , alter , arrange , dispose , fashion , modify , place , position , quadrate , reconcile , shape , square , tailor , tailor-make , prime , accouter , appoint , equip , fit out , gear , rig , turn out , check , chime , comport with , correspond , acclimate , acclimatize , dovetail

[external_footer]