Nghĩa của từ Discount – Từ điển Anh

Thông dụng

Danh từ

Sự bớt giá tiền, sự chiết khấu (do mua số lượng nhiều hoặc trả tiền ngay)

Tiền bớt, tiền trừ, tiền chiết khấu

Sự trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin…)
to take a story at a due discount
nghe câu chuyện ở mức độ nào thôi
at a discount
hạ giá, giảm giá; không được chuộng
discount house
cơ sở kinh doanh chuyên giao dịch bằng hối phiếu
discount shop, discount store, discount warehouse
cửa hàng bán giảm giá

Ngoại động từ

Thanh toán (hối phiếu, thương phiếu…) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định); nhận thanh toán (hối phiếu, thương phiếu…) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định)

Giảm giá, bớt giá, chiết khấu (do trả tiền ngay, hoặc mua số lượng nhiều)

Bán hạ giá; dạm bán hạ giá

Trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin…)

Không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến; coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng của

Sớm làm mất tác dụng (một tin tức…)
such an unfortunate eventuality had been discounted
trường hợp không may đó đã được dự tính trước

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán kinh tế ) [sự, cố] chiết khấi, sự khấu nợ, sự hạ giá

Kỹ thuật chung

giảm giá
Long Distance Discount Services (company) (LDDS)
các dịch vụ đường dài giảm giá (công ty)

Kinh tế

chiết khấu
accrued market discount
trị giá trái phiếu chiết khấu tăng
accumulation of discount
sự tích lũy chiết khấu
aggregate discount
chiết khấu tổng hợp
annual discount
chiết khấu năm
anticipated discount
chiết khấu dự tính
anticipated discount
chiết khấu trả trước
bank discount
chiết khấu của ngân hàng
bank discount
chiết khấu ngân hàng
bank discount basis
cơ sở chiết khấu ngân hàng
bank discount rate
suất chiết khấu của ngân hàng
bank of discount
ngân hàng chiết khấu
banker’s rate (ofdiscount)
suất chiết khấu của ngân hàng trung ương
banker’s rate (ofdiscount)
tỉ lệ chiết khấu của ngân hàng
bill discount deposit
tiền cọc chiết khấu hối phiếu
bond discount
giá chiết khấu trái phiếu
bond discount accumulation
sự tích lũy giá chiết khấu trái phiếu
bond discount unamortized
giá chiết khấu trái phiếu chưa trừ dần
channel discount
chiết khấu đặc thù
commercial discount
chiết khấu thương mại
commercial discount
chiết khấu thương nghiệp
compound discount
chiết khấu (lãi) kép
consecutive-weeks discount
chiết khấu nhiều tuần liên tục
continuing discount
chiết khấu liên tục
conversion discount
tiền chiết khấu chuyển đổi
cumulative price discount
chiết khấu giá cả tính dồn
cumulative quantity discount
chiết khấu số lượng dồn lại
customary discount
chiết khấu theo lệ thường
CY discount
chiết khấu tiền cước chất đầy công-ten-nơ
debt discount
chiết khấu nợ
deep discount bond
trái phiếu chiết khấu cao
deferred discount
chiết khấu hoãn lại
discount a bill (to…)
chiết khấu một hối phiếu
discount bank
ngân hàng chiết khấu
discount bank debenture
trái phiếu của ngân hàng chiết khấu
discount bond
trái phiếu chiết khấu
discount bond
trái phiếu chiết khấu (được bán dưới bình giá)
discount broker
người môi giới chiết khấu
discount chain
cửa hàng chiết khấu liên hoàn
discount earned
thu nhập chiết khấu
discount factor
hệ số chiết khấu
discount factoring
bao thanh toán chiết khấu
discount house
hàng chiết khấu
discount lapse
sự mất hiệu lực chiết khấu
discount loss
sự mất chiết khấu
discount market
thị trường chiết khấu
discount market
thị trường chiết khấu (phiếu khoán)
discount market deposit
tiền giử thị trường chiết khấu
discount of short term export claims
chiết khấu thương phiếu xuất khẩu ngắn hạn
discount on cheque
sự chiết khấu chi phiếu
discount on notes payable
sự chiết khấu trên các phiếu khoán phải trả
discount on notes receivable
chiết khấu phiếu nợ phải thu
discount on purchase
chiết khấu mua hàng
discount on stock
chiết khấu trên cổ phiếu
discount period
thời gian chiết khấu (bớt giá)
discount tables
bảng tính chiết khấu
discount window
cửa sổ chiết khấu
distributor discount
chiết khấu bán hàng
distributor discount
chiết khấu bán sỉ
export discount
chiết khấu xuất khẩu
extra discount
chiết khấu đặc biệt
forward discount
chiết khấu hàng hóa kỳ hạn
forward discount
chiết khấu kỳ phiếu
full container load discount
chiết khấu công-ten-nơ đầy
functional discount
chiết khấu theo chức năng
give a discount
cho chiết khấu
goods discount
chiết khấu hàng hóa
group discount
chiết khấu tập thể
heavy discount
chiết khấu lớn
hidden discount
chiết khấu ngầm
horizontal discount
chiết khấu chi phí
horizontal discount
chiết khấu chi phí (quảng cáo trong một năm)
incentive discount
chiết khấu khuyến khích
increase in the discount rate
sự tăng thêm mức chiết khấu
irrational discount
chiết khấu không hợp lý
local discount store
cửa hàng chiết khấu tại chỗ
London discount market
thị trường chiết khấu Luân Đôn
market rate (ofdiscount)
suất (chiết khấu) thị trường
market rate of discount
suất chiết khấu thị trường
neglected discount
chiết khấu bỏ đi (do quá hạn)
nominal discount
chiết khấu danh nghĩa
non-cumulative quantity discount
chiết khấu số lượng không tích lũy
note on discount
phiếu khoán chiết khấu
open-market discount rate
suất chiết khấu của thị trường tự do
open-market discount rate
suất chiết khấu ngoài ngân hàng
original issue discount
chiết khấu ngay lúc phát hành
potential discount
chiết khấu được phép cho
price at a discount
giá có chiết khấu
prompt cash discount
chiết khấu trả tiền mặt
protected (noclaims) discount
chiết khấu (không đòi bồi thường) được bảo vệ
purchase discount
chiết khấu mua hàng
quantity discount
chiết khấu mua bán số lượng lớn
rate of discount
tỉ lệ chiết khấu
rate of discount
tỷ lệ chiết khấu
rational discount
chiết khấu hợp lý
sales discount
chiết khấu bán hàng
sample discount
chiết khấu hàng mẫu
seasonal discount
chiết khấu theo mùa
seasonal discount
chiết khấu theo mùa tiết
sell at a discount
bán có chiết khấu (= bán dưới giá bình thường)
settlement discount
chiết khấu kết toán, thanh toán, trả tiền (sớm)
small discount
chiết khấu nhỏ
special discount
chiết khấu đặc biệt
switching discount
chiết khấu chuyển loại
tight discount
chiết khấu chặt
time discount
chiết khấu, bớt giá theo thời gian (mua quảng cáo)
trade discount
chiết khấu (bớt giá thương mại)
trade discount
chiết khấu bán sỉ
trade discount
chiết khấu đồng nghiệp
trade discount
chiết khấu thương mại
true discount
chiết khấu thực tế
true discount
chiết khấu thực tế, hợp lý
true discount
tiền lãi chiết khấu thực tế
unamortized bond discount
tiền chiết khấu trái phiếu chưa được khấu trừ
unamortized discount
chiết khấu chưa hoàn dần
unearned discount
tiền lãi chiết khấu chưa kiếm được
usual discount
chiết khấu thông thường
volume discount
chiết khấu, bớt giá trên số lượng lớn
chiết tính
original issue deep-discount bond
trái phiếu chiết tính cao từ đầu
risk-adjusted discount rate
suất chiết tính điều chỉnh theo rủi ro
yield on a discount basis
suất thu nhập hoàn vốn chiết tính
sự chiết khấu (phiếu khoán)

tiền bớt
discount terms
tiền bớt (đặc biệt)
tiền lãi chiết khấu
true discount
tiền lãi chiết khấu thực tế
unearned discount
tiền lãi chiết khấu chưa kiếm được

[external_link offset=1]

[external_link offset=2][external_footer]