Nghĩa của từ Crisp – Từ điển Anh

[external_footer]