Nghĩa của từ Contamination – Từ điển Anh

Chuyên ngành

Hóa học & vật liệu

nhiễm xạ
contamination meter
máy đo độ nhiễm xạ
gamma-contamination
nhiễm xạ gama

Điện tử & viễn thông

nhiễm
Induced Environment Contamination Monitor (IECM)
bộ giám sát ô nhiễm môi trường cảm ứng

Kỹ thuật chung

nhiễm bẩn
freon contamination
nhiễm bẩn freon
freon contamination
sự nhiễm bẩn freon
mixture contamination
nhiễm bẩn hỗn hợp
mixture contamination
sự nhiễm bẩn hỗn hợp
oil contamination
nhiễm bẩn của dầu
oil contamination
sự nhiễm bẩn của dầu
refrigerant contamination
nhiễm bẩn môi chất lạnh
sự nhiễm bẩn
freon contamination
sự nhiễm bẩn freon
mixture contamination
sự nhiễm bẩn hỗn hợp
oil contamination
sự nhiễm bẩn của dầu

Kinh tế

sự nhiễm
bacterial contamination
sự nhiễm bẩn bằng vi khuẩn
food contamination
sự nhiễm bẩn thực phẩm
mould contamination
sự nhiễm mốc
yeast contamination
sự nhiễm nấm men
sự nhiễm bẩn
bacterial contamination
sự nhiễm bẩn bằng vi khuẩn
food contamination
sự nhiễm bẩn thực phẩm

Địa chất

sự ô nhiễm, sự làm bẩn, sự làm nghèo

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
contagion , corruption , decay , defilement , dirtying , disease , epidemic , filth , foulness , impurity , infection , pestilence , plague , poisoning , pollution , radioactivation , rottenness , spoliation , taint , adulteration , sophistication , adulterant , adulterator , contaminator , poison , pollutant

[external_link offset=1]

[external_link offset=2][external_footer]