Kiểm nghiệm Staphylococci aureus Coagulase positive – TBR

Kiểm nghiệm Staphylococci aureus Coagulase positive

(Tham chiếu theo phương pháp NMKL 66 ấn bản lần 3, 1999)

[external_link_head]

1. Nguyên tắc

Định lương St. aureus Coagulase positive được thực hiện bằng cánh cấy trang một lượng mẫu đã biết lên môi trường thạnh Bard Parker, vi khuẩn cho những khuẩn lạc đặt trưng. Và được xác định bằng phản ứng coagulase.

2. Môi trường và thiết bị

– Dung dịch Saline Peptone

[external_link offset=1]

– Thạch Trypton Soya

– Thạch Bảid Parker

– Canh Brain Heart Infusion (BHI)

– Huyết thanh thỏ

– Tủ ấn 37±1 0C

3. Quy trình

Cấy trang 1ml mẫu vào 3 đĩa petri lật ngược các đĩa và ủ ở 37±1C trong 24±3 giờ và 48±4 giờ.

4. Đọc kết quả

– Sau 24±3 giờ, trên môi trường Baird Paker khuẩn lạc Staphylococci aureus Coagulase positive có đường kính 1-1,5mm, màu đen sáng và lồi. Mỗi khuẩn lạc có quầng sáng rộng 1-2mm bao quanh. Những khuẩn lạc điển hình sẽ được đánh dấu trên mặt sau của đĩa và tiếp tục ủ thêm 24 giờ nữa.

[external_link offset=2]

– Sau 48 giờ Staphylococci aureus Coagulase positive 1 ,5-2mm có màu đen, sáng và lồi, quanh khuẩn lạc có một vùng đục mờ hẹp, tiếp đó là một vùng sáng trong rộng 2-4mm.

– Một vài chủng St. aureus không tạo quầng sáng trong bao quanh, vùng đục sát khuẩn lạc cũng có thê không có (khuẩn lạc không điển hình). Cả hai loại khuẩn lạc này điều được đánh dấu mặt sau của đĩa.

5. Khẳng định

Cấy 5 khuẩn lạc điển hình và không điển hình sang môi trường TSA ủ ở 37±1C trong 24 giờ. Từ môi trường TSA cấy chuyển vi khuẩn sang các ống nghiệm có chứa 0,3ml huyết tương thỏ ủ ở 37±1C kiểm tra sự hình thành khối đông sau 1,3,6 và 24 giờ.

Kết quả: Dương tính có sự hình thành khối đông. Âm tính không có sự hình thành khối đông.

[external_footer]