Khái Niệm Là Gì

Trong mọi bài viết hoặc bài luận, khái niệm luôn đóng vai trò quan trọng. Để hiểu và phân tích những nội dung tiếp theo, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm là gì và sự khác nhau giữa khái niệm và định nghĩa.

Khái Niệm Là Gì?

Khái niệm là hình thức tư duy trừu tượng, dùng để phản ánh những đối tượng trong hiện thực thông qua các dấu hiệu chung. Khái niệm là một đối tượng cơ bản của tư duy, phản ánh bản chất và các thuộc tính chung của các đối tượng, sự vật trong tâm lý học và mối quan hệ cơ bản giữa các đối tượng trong thế giới.

Trong triết học, khái niệm được chia thành khái niệm aprioric (sản phẩm của trí tuệ) và khái biệt aposterioric (tạo ra từ kết quả thực nghiệm).

Trong tâm lý học, việc tạo ra khái niệm là một chức năng cơ bản của sự cảm nhận và suy nghĩ. Khái niệm cho phép ta hệ thống hóa kiến thức về thế giới. Có hai dạng khái niệm: cổ điển và tự nhiên.

Khái Niệm

Thuộc Tính Của Khái Niệm

Một khái niệm có hai thuộc tính: ngoại hàm và nội hàm.

Định nghĩa là việc xác định bằng ngôn ngữ những đặc trưng cơ bản tạo thành nội dung của khái niệm về một sự vật, hiện tượng hay quá trình. Định nghĩa nhằm phân biệt khái niệm đó với các sự vật và hiện tượng khác trong lý thuyết khoa học.

Các Nguyên Tắc Của Định Nghĩa

Có một số nguyên tắc cần tuân theo khi định nghĩa khái niệm:

  • Nguyên tắc tương xứng: ngoại hàm và định nghĩa phải bằng nhau.
  • Không nói vòng quanh.
  • Không sử dụng phủ định.
  • Phải rõ ràng, không chứa những thuộc tính có thể suy ra từ thuộc tính khác.

So Sánh Khái Niệm Và Định Nghĩa

Cả khái niệm và định nghĩa đều mô tả các đối tượng nghiên cứu trong khoa học. Tuy nhiên, có những khác biệt quan trọng giữa chúng.

Định nghĩa cần chính xác, chặt chẽ và tập trung nhất. Một khi một đối tượng đã được định nghĩa, nó trở nên duy nhất và có thể phân biệt với các đối tượng khác. Trong toán học, định nghĩa tương đương với định lý, hệ quả và tiên đề.

Khái niệm có nghĩa rộng và bao hàm hơn định nghĩa. Khái niệm không cần chặt chẽ và chính xác. Khái niệm là cái nhìn bao quát về một sự vật hoặc hiện tượng được nhiều người chấp nhận. Khái niệm thường được sử dụng trong văn học và đời sống.

Trong thông báo công việc, định nghĩa sẽ liên kết các công việc lại với nhau, trong khi định nghĩa hoạt động chỉ rõ các việc cần làm. Định nghĩa hoạt động quan trọng trong quản lý và đo lường hoạt động.

Vậy đó là những thông tin cơ bản về khái niệm và định nghĩa. Hi vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về chủ đề này.