Iso 45001 Là Gì

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất của Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (OHS, Occupational Health and Safety). Được công bố vào tháng 3 năm 2018, ISO 45001 thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001 và mang lại những cải tiến đáng kể về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn này và tầm ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

1. Tiêu chuẩn ISO 45001 – Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Các hoạt động của một doanh nghiệp có thể tạo ra nguy cơ chấn thương hoặc tai nạn nghề nghiệp, và có thể dẫn đến sự suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong cho những người làm việc. Vì vậy doanh nghiệp đó phải loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Hệ thống quản lý ISO 45001 áp dụng vào tổ chức có thể ngăn ngừa sự cố chủ động cải thiện kết quả hoạt động sản xuất.

1.1 Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động (Occupational Health and Safety – OH & S), cùng với cách hướng dẫn sử dụng cho phép tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất trong việc phòng ngừa thương tích và thiệt hại sức khỏe nghề nghiệp.

Hình ảnh minh họa về Tiêu chuẩn ISO 45001:2018
Hình ảnh minh họa về Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

1.2 Tài liệu tiêu chuẩn ISO 45001 PDF mới nhất

ISO 45001 được định hướng áp dụng cho tất cả các loại hình và tính chất của bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ quy mô nào. Tất cả các yêu cầu của ISO 45001 sẽ được tích hợp vào các quy trình quản lý riêng của tổ chức. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 mới nhất về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp chính thức được ban hành ngày 12/3/2018 thay thế cho tiêu chuẩn quốc tế cũ OHSAS 18001 hết hiệu lực từ ngày 12 tháng 03 năm 2021.

✍ Tải tiêu chuẩn ISO 45001:2018 pdf tiếng việt phiên bản mới nhất miễn phí: TẢI ISO 45001 PDF NGAY

1.3 Đặc điểm của bộ ISO 45001:2018

 • Tiêu chuẩn ISO 45001 không đưa ra tiêu chí cụ thể về công tác quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 không giải quyết các vấn đề một cách cụ thể như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản hoặc các tác động môi trường, và tổ chức không cần phải tính đến những vấn đề này trừ khi chúng cho thấy có rủi ro đối với người lao động.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 không nhằm mục đích là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý, mà nó là một công cụ quản lý để các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ trở lên sử dụng một cách tự nguyện nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro gây hại.

1.4 Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Mục đích của hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp là đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro. Các kết quả của hệ thống nhằm đưa ra biện pháp ngăn ngừa thương tích và sức khỏe yếu kém trong công việc cho người lao động, cung cấp cho họ nơi làm việc an toàn, lành mạnh. Ngoài ra, áp dụng ISO 45001 có thể hỗ trợ tổ chức hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác về an toàn và sức khỏe người lao động.

ISO 45001:2018 là phiên bản mới nhất
ISO 45001:2018 là phiên bản mới nhất

1.5 Các yêu tố để xây dựng hệ thống ISO 45001 thành công

Việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý ATVSLĐ, hiệu lực và khả năng của hệ thống trong việc đạt được kết quả dự kiến phụ thuộc vào một số các yếu tố chính có thể bao gồm:

 • Sự lãnh đạo, cam kết, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo cao nhất.
 • Lãnh đạo cao nhất xây dựng, dẫn dắt và thúc đẩy văn hóa trong tổ chức hỗ trợ các đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý ATVSLĐ.
 • Trao đổi thông tin.
 • Tham vấn và tham gia của người lao động, và đại diện người lao động, nếu có.
 • Phân bổ nguồn lực cần thiết để duy trì hệ thống.
 • Chính sách ATVSLĐ, phù hợp với mục tiêu và định hướng chiến lược tổng thể của tổ chức.
 • (Các) quá trình có hiệu lực để nhận diện mối nguy, kiểm soát các rủi ro ATVSLĐ và tận dụng các cơ hội ATVSLĐ.
 • Liên tục theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện hệ thống quản lý ATVSLĐ để cải tiến kết quả thực hiện ATVSLĐ.
 • Tích hợp hệ thống quản lý ATVSLĐ vào các quá trình chủ chốt của tổ chức.
 • Mục tiêu ATVSLĐ nhất quán với chính sách ATVSLĐ và tính đến đến các mối nguy của tổ chức, các rủi ro và cơ hội ATVSLĐ.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác.

1.6 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 45001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), và đưa ra hướng dẫn cho việc sử dụng tiêu chuẩn, giúp tổ chức cung cấp nơi làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe, thông qua việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc, cũng như chủ động cải tiến kết quả thực hiện ATVSLĐ của tổ chức.

ISO 45001:2018 có thể áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý ATVSLĐ nhằm cải tiến an toàn, vệ sinh lao động, loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro ATVSLĐ (kể cả các khiếm khuyết hệ thống), tận dụng các cơ hội ATVSLĐ, và giải quyết sự không phù hợp của hệ thống quản lý ATVSLĐ liên quan đến các hoạt động của mình.

Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp cải thiện kế hoạch hoạt động bằng cách:

 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện chính sách mục tiêu về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Xác định các mối nguy hại và rủi ro an toàn sức khỏe gắn với các hoạt động của tổ chức; tìm cách loại bỏ chúng, hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn.
 • Thiết lập hệ thống kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro về an toàn sức khỏe cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.
 • Nâng cao nhận thức rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
 • Đánh giá kết quả hoạt động quản lý an toàn sức khỏe và tìm cách cải tiến kết quả hoạt động đó thông qua các hoạt động thích hợp.
 • Đảm bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề về sức khỏe nghề nghiệp.

Việc kết hợp các biện pháp này giúp nâng cao thương hiệu của tổ chức như là một nơi làm việc an toàn, và có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, chẳng hạn như giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra, giảm chi phí tai nạn, giảm thời gian và chi phí cho các công việc gián đoạn vận hành sản xuất, giảm chi phí đóng bảo hiểm, giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự trong doanh nghiệp, giấy ISO 45001 có giá trị quốc tế, được thế giới công nhận.

Tiêu chuẩn ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Tiêu chuẩn ISO 45001 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Cách tiếp cận hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được áp dụng trong ISO 45001:2018 được xây dựng theo mô hình PDCA: “Hoạch định (Plan) – Thực hiện (Do) – Kiểm tra (Check) – Hành động (Action)”.

Mô hình này là một quá trình lặp đi lặp lại để đạt được cải tiến thường xuyên:

❶ Hoạch định (Plan): Xác định và đánh giá rủi ro hoặc cơ hội của an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Thiết lập các mục tiêu và quá trình phù hợp với chính sách của tổ chức.

❷ Thực hiện (Do): Tiến hành các quá trình theo hoạch định.

❸ Kiểm tra (Check): Theo dõi và đo lường các hoạt động trong quá trình thực hiện dựa trên sự đối chiếu với chính sách và mục tiêu. Báo cáo kết quả thực hiện.

❹ Hành động (Action): Hành động, cải tiến thường xuyên kết quả hệ thống để đạt được kết quả tốt nhất.

Giấy chứng nhận ISO 45001 tại Công Ty TNHH Môi trường Quý Tiến
Giấy chứng nhận ISO 45001 tại Công Ty TNHH Môi trường Quý Tiến

Như vậy, trên đây Vinacontrol CE giới thiệu chi tiết về tiêu chuẩn ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Với những thông tin trên doanh nghiệp có thể hiểu thêm về tiêu chuẩn ISO quốc tế này, từ đó có kế hoạch cụ thể áp dụng thành công vào doanh nghiệp của mình. Mọi thắc mắc hay yêu cầu tư vấn hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Chứng nhận ISO 45001 liên hệ Vinacontrol CE hotline 1800.6083, email vnce@vnce.vn để được hỗ trợ tốt nhất.