Hối Phiếu Là Gì

Hối phiếu là một chứng từ chứng nhận vay nợ ngắn hạn. Khi nhận được hối phiếu, người phát hành hối phiếu phải thanh toán khoản nợ cho người cho vay khi đến hạn hoặc ngay lập tức khi nhận được hối phiếu đòi nợ.

Đặc Điểm Và Chức Năng Của Hối Phiếu

Đặc Điểm Của Hối Phiếu

 • Tính bắt buộc: Hối phiếu chính là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện. Người trả tiền phải trả theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu, không được trì hoãn hay từ chối với bất kỳ lý do nào.
 • Tính trừu tượng: Hối phiếu không ghi rõ nội dung vì sao hối phiếu được lập, chỉ thể hiện số tiền phải trả và những nội dung liên quan đến việc trả nợ.
 • Tính lưu thông: Hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần tùy theo thời hạn của nó.

Chức Năng Của Hối Phiếu

 • Chức năng thanh toán: Hối phiếu là công cụ để người bán đòi tiền người mua, người chuyển tiền trả nợ cho người bán.
 • Chức năng đảm bảo: Hối phiếu có giá trị nên có thể mua bán, cầm cố, thế chấp,…
 • Chức năng tín dụng: Hối phiếu là một chứng từ có giá trị nên nó có vai trò là công cụ trong việc cung ứng các khoản tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng.

Các Đối Tượng Trong Giao Dịch Hối Phiếu

 • Người ký phát hối phiếu (drawer): Là người nhận tiền, có thể bao gồm người xuất khẩu, cung ứng dịch vụ, người bán,…
 • Người bị ký phát hối phiếu (drawee): Là người trả tiền, có thể là người nhập khẩu hàng hay có trách nhiệm trả tiền.
 • Người hưởng lợi (beneficiary): Là người nhận được số tiền thanh toán đó.
 • Người chấp nhận (acceptor): Là người có trách nhiệm thanh toán hối phiếu tới hạn khi drawee chấp nhận.
 • Người chuyển nhượng (endorser): Là người chuyển đổi quyền hưởng lợi hối phiếu bằng cách trao tay hoặc ký hậu sang cho người khác.
 • Người cầm phiếu (holder or bearer): Là người nhận hối phiếu khi hối phiếu được trả tiền.

4 Cách Phân Loại Hối Phiếu

4.1. Phân Loại Theo Thời Gian Thanh Toán

 • Hối phiếu trả ngay: Người bị ký phát phải thanh toán ngay khi nhận được hối phiếu.
 • Hối phiếu có kỳ hạn: Người ký phát quy định cụ thể thời hạn thanh toán.

4.2. Phân Loại Theo Chứng Từ Đi Kèm

 • Hối phiếu trơn: Hối phiếu không đi kèm chứng từ thương mại.
 • Hối phiếu kèm chứng từ: Hối phiếu đi kèm chứng từ thương mại, bao gồm:
  • Hối phiếu đi kèm chứng từ trả tiền ngay.
  • Hối phiếu đi kèm chứng từ có chấp nhận.

4.3. Phân Loại Theo Tính Chuyển Nhượng

 • Hối phiếu đích danh: Chỉ đích danh người được thụ hưởng trên hối phiếu.
 • Hối phiếu vô danh: Không ghi rõ người thụ hưởng, bất cứ ai giữ hối phiếu cũng có thể là người thụ hưởng.
 • Hối phiếu chuyển nhượng theo lệnh: Hối phiếu được chuyển nhượng bằng cách ký hậu.

4.4. Phân Loại Theo Người Ký Phát Hối Phiếu

 • Hối phiếu thương mại: Hối phiếu được sử dụng trong các quan hệ thương mại.
 • Hối phiếu ngân hàng: Hối phiếu do ngân hàng ký phát.

Cách Lập Một Mẫu Hối Phiếu Hoàn Chỉnh

Để lập một mẫu hối phiếu hoàn chỉnh, người lập cần điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Tiêu đề và số hiệu hối phiếu: Ghi rõ “Bill of Exchange” hoặc “Draft” trong tiêu đề và có số hiệu để dễ dàng tham chiếu.
 • Số tiền được xác định trên hối phiếu: Viết số tiền rõ ràng cả bằng số và bằng chữ theo cùng đơn vị tiền tệ.
 • Tên và địa chỉ người bị ký phát hối phiếu: Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, chi tiết về người bị ký phát.
 • Thời hạn thanh toán: Quy định rõ thời hạn thanh toán trên hối phiếu.
 • Tên người thụ hưởng: Ghi rõ tên người thụ hưởng, người ký phát hối phiếu hoặc người khác.
 • Địa điểm và thời gian ký phát hối phiếu: Ghi đúng địa điểm và ngày lập hối phiếu.

Những thông tin trên đây giúp bạn hiểu rõ về hối phiếu và cách lập một mẫu hối phiếu hoàn chỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể áp dụng những kiến thức này vào công việc kinh doanh một cách hiệu quả.