Giai Thừa Là Gì

Bạn có biết Giai thừa là gì không? Trong môn Đại số, chúng ta đã học về khái niệm này từ lớp 11. Hôm nay, mình sẽ tổng hợp lại những kiến thức về Giai thừa để giúp bạn hiểu rõ hơn về nó.

Giai Thừa là Gì?

Giai thừa là một toán tử một ngôi được áp dụng trên tập hợp các số nguyên dương. Đơn giản, giai thừa là tích của các số tự nhiên từ 1 đến n, với n là một số nguyên dương bất kỳ.

giaithua

Công Thức Của Giai Thừa

Công thức của giai thừa được biểu diễn như sau:

n! = n x (n - 1) x (n - 2) x ... x 2 x 1

Lưu ý: Trong công thức này, n là một số nguyên dương (n > 0).

Ví Dụ Về Giai Thừa

Để hiểu rõ hơn về giai thừa, hãy xem qua một số ví dụ với các giá trị nhỏ của n:

 • 1! = 1
 • 2! = 2 x 1 = 2
 • 3! = 3 x 2 x 1 = 6
 • 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24
 • 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120
 • 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720
 • 7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5040
 • 8! = 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 40320
 • 9! = 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 362880
 • 10! = 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 3628800

Ví Dụ Về Giai Thừa Trong Tin Học

Dưới đây là một chương trình đơn giản để tính giai thừa của một số N bất kỳ:

program Tinh_Giai_Thua;
uses crt;
var
 S, N, i: longint;

begin
 clrscr;
 writeln('Nhap so N=');
 readln(N);
 S := 1;
 for i := 1 to N do
  S := S * i;
 writeln(N, '!=', S);
 readln;
end.

Đó là những điều cơ bản về giai thừa mà bạn cần biết. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khái niệm toán học khác, hãy khám phá thêm trên trang web của chúng tôi.

Xem thêm: Cách đọc số 5 trong toán học

giai thừa là gì