Density Là Gì

density

Định nghĩa và ý nghĩa của thuật ngữ Tỉ trọng

Tỉ trọng, hay Density trong tiếng Anh, là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Tỉ trọng là trọng lượng (khối lượng) trên một đơn vị khối lượng sử dụng như một biện pháp chặt của một chất. Đơn vị đo thông thường cho tỉ trọng là kilogram trên một mét khối (kg/m3) hoặc pound trên một foot khối (lb/ft3). Một số đơn vị khác như kilogram trên một lít (kg/l) và pound trên một gallon (lb/gallon) cũng được sử dụng trong một số trường hợp.

Mật độ của một chất cụ thể có thể khác nhau. Ví dụ, mật độ của nước là một gram trên một centimet khối (g/cm3), thép là 7.9 g/cm3, dẫn là 11 g/cm3, vàng là 19 g/cm3. Ngoài ra, các chất khác như băng (0.92 g/cm3), xăng (0.8 g/cm3), gỗ thông thường (0.65 g/cm3), nứa (0.24 g/cm3), và không khí (ở mực nước biển) (0.0013 g/cm3) cũng có mật độ khác nhau.

Mật độ trung bình (D) được tính bằng công thức D = m ÷ V, trong đó ‘m’ là khối lượng của một chất và ‘V’ là khối lượng của nó. Mật độ tương đối, còn được gọi là lực hấp dẫn cụ thể, là tỷ số giữa mật độ của một chất ở 20 °C hoặc 68 °F với mật độ của nước ở 4 °C hoặc 39.2 °F.

Tỉ trọng là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và có thể áp dụng ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Việc hiểu rõ về tỉ trọng giúp các nhà kinh doanh đánh giá khối lượng, trọng lượng và tính chất của các chất liệu trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Nguồn: Density là gì? Business Dictionary