dâu tây in English – Vietnamese-English Dictionary

 • Anh có nên quay lại cùng với rượu sâm panh và dâu tây không?

  Should I come back with champagne and strawberries?

  [external_link_head]

 • en fruit

  Ừ, kì cục với một quả dâu tây đang ở trên đỉnh.

  Yeah, weird with a weird cherry on a weird top.

 • strawberry

  adjective noun

Và tất cả vườn dâu tây.

And all the strawberries.

OpenSubtitles2018.v3

Rượu sâm banh, dâu tây

Champagne, strawberries

OpenSubtitles2018.v3

Những đứa trẻ lớn yêu dâu tây và chuối.

Big kids love strawberries and bananas.

ted2019

Vì loại này có dâu tây nên thường được ăn vào mùa xuân.

Because it contains strawberry, it is usually eaten during the springtime.

WikiMatrix

Giống dâu tây hơn, em nghĩ thế.

Closer to strawberry, I think.

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Bởi vì ADN dâu tây rất thú vị, nó trông rất đẹp.

Strawberry DNA is really fascinating, because it’s so beautiful.

ted2019

dâu tây màu đỏ.

And strawberries, they’re red.

QED

dâu tây mọng nước…

Shortcrust pastry, fresh strawberries

OpenSubtitles2018.v3

Kiểu mùi dầu gội dâu tây hay dầu trị gàu?

Like strawberry shampoo or dandruff shampoo?

OpenSubtitles2018.v3

Và tôi cần thêm một ít mạch nha dâu tây nữa.

And I know I need a strawberry malt.

OpenSubtitles2018.v3

Phải, bởi vì chúng có dâu tây.

Yeah, because they were strawberry.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Một số trang trại đã phải vứt bỏ dâu tây để đối phó với khủng hoảng.

Some farms have had to dispose of strawberries in response to the crisis.

WikiMatrix

Vị chanh và vị dâu tây

Some lemon and-and some cherry

OpenSubtitles2018.v3

Vài bánh sandwich kem được chuẩn bị theo phong cách Neapolitan, bao gồm kem dâu tây.

Some ice cream sandwiches are prepared neapolitan-style, and include strawberry ice cream.

WikiMatrix

Câu trả lời cho câu hỏi trong “Bức thư Dâu tây” là: không nhiều.

The answer to that last question in the “Strawberry Letter” is, not much.

[external_link offset=2]

Literature

À, vị như là mầm non và dâu tây vậy.

Well, tastes like twigs and berries.

OpenSubtitles2018.v3

Ừ, kì cục với một quả dâu tây đang ở trên đỉnh.

Yeah, weird with a weird cherry on a weird top.

OpenSubtitles2018.v3

Dâu tây vườn chứa ellagitannin dimeric agrimoniin là một đồng phân của sanguiin H-6.

Garden strawberries contain the dimeric ellagitannin agrimoniin which is an isomer of sanguiin H-6.

WikiMatrix

OpenSubtitles2018.v3

Anh có nên quay lại cùng với rượu sâm panh và dâu tây không?

Should I come back with champagne and strawberries?

OpenSubtitles2018.v3

Lần cuối cùng tớ thấy là ổng đang đi với con bé phù dâu và 1 rổ dâu tây.

Last I saw he was with a bridesmaid and a bucket of strawberries.

OpenSubtitles2018.v3

Em trai của cháu muốn một cái bánh bơ dâu tây.

My little brother wants a strawberry shortcake.

OpenSubtitles2018.v3

Họ cũng khuyên người tiêu dùng nên cắt các quá dâu tây nhãn hiệu khác trước khi ăn.

They also recommended consumers to cut up other brands before eating.

WikiMatrix

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]