“cường độ” là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

cường độ

cường độ

 • noun
  • Intensity


"cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt intension
"cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt power
 • cường độ âm: sound power
 • cường độ bức xạ: radiated power
 • cường độ chiếu sáng: illuminating power
 • cường độ làm việc: power of work
 • cường độ ra: power output
 • cường độ rão: creep power
 • cường độ sáng: lighting power
 • cường độ sáng: illuminating power
 • cường độ sáng hiệu dụng: effective candle power
 • cường độ tiếng nói ngữ âm: phonetic speech power
 • cường độ tiếng nói tức thời: instantaneous acoustical speech power
 • "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt strength, intensity

  bê tông cường độ cao

  [external_link_head]

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-strength concrete

  bê tông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt strong concrete

  bê tông cường độ cao sớm

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-early-strength concrete

  bê tông đạt cường độ sớm

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt early strength concrete

  biến cảm cường độ phương dọc

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt vertical intensity variometer

  biến cường độ

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt series transformer

  biểu đồ cường độ vận tải

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt traffic density curve

  biên độ dao động của cường độ sáng

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt amplitude of light intensity fluctuations

  bộ chỉ thị cường độ tín hiệu

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Signal Strength Indicator (SSI)

  búa Schmith (để thử cường độ bê tông)

  [external_link offset=1]

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Schmidt hammer

  bước sóng cường độ cực đaị

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt peak intensity wavelength

  bước sóng cường độ đỉnh

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt peak intensity wavelength

  bulông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt friction grip bolt

  bulông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high strength bolt

  bulông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high tensile bolt

  bulông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high tension bolt

  bulông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-strength bolt

  bulông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt hight strength bolt

  bulông cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-tensile bolt

  cáp ứng suất trước cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high tensile steel tendon

  chùm iôn có cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-intensity ion beam

  có cường độ lớn

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt intensive

  cốt (thép) cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-tensile reinforcement

  cốt cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-strength reinforcement

  cốt thép cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high tensile reinforcement

  cốt thép cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-strength reinforcement

  cốt thép cường độ cao

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt high-strength steel reinforcement

  cường độ (ánh) sáng

  [external_link offset=2]

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt luminous intensity

  cường độ (âm)

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt loudness

  cường độ (sóng) xung kích

  "cường độ" là gì? Nghĩa của từ cường độ trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt shock strength


   intensity
 • chỉ số cường độ du hành: travel intensity index
 • cường độ vốn: capital intensity
 • cường độ yếu tố: factor intensity
 • cường độ yếu tố (sản xuất): factor intensity
 •  rate
 • cường độ hô hấp: rate of respiration

 • bản đồ cường độ trường

   field-intensity map

  cường độ làm việc

   working strength

  cường độ mạnh

   intense insulation

  cường độ mạnh

   intensive

  cường độ màu

   colour density

  cường độ mùi

   degree of odour

  đảo ngược cường độ yếu tố

   factor intensive reversal

  đo cường độ trường

   field-intensity measurement

  sự tăng gia cường độ lao động

   stretch-out  [external_footer]