CPG là gì? Ý nghĩa của từ cpg

Giải thích cpg là gì và có ý nghĩa ra sao, từ cpg là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

CPG là gì ?

CPG là “Consumer Package Goods” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPG

CPG có nghĩa “Consumer Package Goods”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng tiêu dùng trọn gói”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

CPG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPG là “Consumer Package Goods”.

[external_link offset=2]

Một số kiểu CPG viết tắt khác:

+ Coley Pharmaceutical Group: Tập đoàn dược phẩm Coley.

+ Career Progression Group: Nhóm phát triển nghề nghiệp.

+ Complexity Profile Graph: Đồ thị hồ sơ phức tạp.

+ Customer Project Guide: Hướng dẫn dự án khách hàng.

+ Core Planning Group: Nhóm kế hoạch cốt lõi.

+ Commander, Amphibious Group: Chỉ huy, Tập đoàn đổ bộ.

+ Critical Population Group: Nhóm dân số quan trọng.

+ Contingency Planning Guidance: Hướng dẫn lập kế hoạch dự phòng.

+ Conference Preparatory Group: Nhóm chuẩn bị hội nghị.

+ Control Point Generation: Tạo điểm kiểm soát.

+ Central Processor Group: Nhóm xử lý trung tâm.

+ Contractor Policy Guide: Hướng dẫn chính sách nhà thầu.

+ Controlled Porous Glass: Kính xốp có kiểm soát.

+ Creative Professional Group: Nhóm chuyên nghiệp sáng tạo.

+ Certified Professional Guardian: Người giám hộ chuyên nghiệp được chứng nhận.

+ Certified Professional Geologist: Nhà địa chất chuyên nghiệp được chứng nhận.

+ Central Pattern Generator: Máy phát mẫu trung tâm.

+ Consolidated Planning Grant: Tài trợ kế hoạch tổng hợp.

+ Compatible Peripherals Guide: Hướng dẫn ngoại vi tương thích.

+ Corporate Planning Group: Nhóm kế hoạch doanh nghiệp.

+ Career Progression Guide: Hướng dẫn phát triển nghề nghiệp.

+ Command Planning Group: Nhóm kế hoạch chỉ huy.

+ Calorically Perfect Gas: Khí hoàn hảo.

+ Critical Point Generation: Tạo điểm quan trọng.

+ Center for Global Partnership: Trung tâm hợp tác toàn cầu.

+ Coordination Planning Group: Nhóm kế hoạch phối hợp.

+ Cost Per Gallon: Chi phí mỗi gallon.

+ 3c Path Protection Group: Nhóm bảo vệ đường dẫn 3c.

+ Civil Preparedness Guide: Hướng dẫn chuẩn bị dân sự.

+ Clock Pulse Generator: Máy phát xung đồng hồ.

+ Church Pension Group: Nhóm hưu trí nhà thờ.

[external_footer]