con vịt in English – Vietnamese-English Dictionary

  • Cô bé ôm con vịt nên nó chết à?

    The girl hugged the duck, and then it dies?

    [external_link_head]

  • Cô bé ôm con vịt nên nó chết à?

    The girl hugged the duck, and then it dies?

OpenSubtitles2018.v3

Tránh xa con vịt của tao ra.

OpenSubtitles2018.v3

Đó là… Con vịt nhỏ, làm bằng gỗ.

Just a… little, wooden, quacky duck.

OpenSubtitles2018.v3

Năm 1873 con vịt Bắc Kinh được du nhập đến Vương quốc Anh.

In 1873 the Pekin duck was introduced to the United Kingdom.

WikiMatrix

Cô bé ôm con vịt nên nó chết à?

The girl hugged the duck, and then it dies?

OpenSubtitles2018.v3

Ben giải thích rằng có lẽ chủ nhân của con vịt sẽ đem nó ra chợ bán.

Ben explains that the duck’s owner is likely taking it to market to be sold.

jw2019

[external_link offset=1]

Tôi sẽ để lại con vịt cho nó và lấy tiền đi.

I’ll leave you the duck and take the money.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

… giống một con vịt mập, Darryl.

… like a fat duck, Darryl.

OpenSubtitles2018.v3

Và cậu phải mừng vì nó không phải là cà vạt con vịt.

And hey, just be glad it’s not the ducky tie.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng giết con vịt cao su của tôi.

Just don’t kil * I my rubber ducky.

OpenSubtitles2018.v3

Và đây là lại là những con vịt.

And here are the ducks again.

QED

Có thể cho tôi xin lại con vịt được không?

May I have my duck back, please?

QED

Anh muốn cho anh ấy xem mấy con vịt hả?

You wanna show your brother your ducks?

OpenSubtitles2018.v3

Tìm vài con vịt vậy.

Find some ducks, she likes ducks.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi ko thật sự cần 1 con vịt.

I don’t really need a duck.

OpenSubtitles2018.v3

Một cô bé có một con vịt.

GIRL ” A girl had a pet duck.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=2]

Thành, con vịt khô của ta đâu?

DRAGON, where is my preserved duck?

OpenSubtitles2018.v3

Joey, con vịt đã làm gì?

Joey, what did the duck do?

OpenSubtitles2018.v3

Để tôi lấy cái gì đổi mấy con vịt này.

I’ll give you something for these ducks.

OpenSubtitles2018.v3

Okay, Tôi sẽ gọi một salat sung và một con vịt.

Okay, I’ll have the fig salad and the duck.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy rán những con vịt đó.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta nói chuyện con vịt tiếp nhé.

There goes that duck again.

OpenSubtitles2018.v3

Cô ta sẽ bay tới như một con vịt trời à?

Will she be arriving on flying swans?

OpenSubtitles2018.v3

Anh là con vịt duy nhất trong cái ao của em!

You’re the only duck in my pond!

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]