có khả năng in English – Vietnamese-English Dictionary

translations có khả năng

Add

 • Cậu cần biết cậu có khả năng gì.

  [external_link_head]

  You needed to see what you are capable of.

 • Khó có khả năng mình bị nhìn thấy và càng khó có khả năng mình bị bắt.

  It is unlikely we’d be seen and even less likely we’d be caught.

 • Các em quả thật có khả năng để trở thành những mối dây ràng buộc vững chắc.

  You indeed have the power to become strong welding links.

Less frequent translations

able · ably · apt · can · could · efficient · sufficient · -able · able to · incapable · likelihood · possibly · to be able · competent · probably

Ngay cả những người có thu nhập không nhiều cũng có khả năng mua một chiếc.

Even people of modest income could afford one.

jw2019

Cậu cần biết cậu có khả năng gì.

You needed to see what you are capable of.

OpenSubtitles2018.v3

Điều đặc biệt là Huy đã có khả năng nhìn thấy các hồn ma.

Lucy is now able to see ghosts as well.

WikiMatrix

Vì còn trẻ nên bạn không có khả năng giải quyết những trận cãi vã của cha mẹ.

As a youth, you’re simply not qualified to solve your parents’ disputes.

jw2019

Mỗi dải lụa có khả năng lấy mẫu cho 500 hải lý.

[external_link offset=1]

Each band of silk had a sampling capacity of 500 nautical miles.

Literature

Mực nước biển có khả năng sẽ hạ thấp do băng hà gia tăng.

Sea levels may fall because of increased glaciation.

WikiMatrix

Bộ xem ảnh có khả năng nhúngName

KDE40.1

Chúng có sử dụng cùng cơ chế có khả năng mất nước mà không chết?

Do they all use the same mechanisms to be able to lose all that water and not die?

ted2019

Chẳng hạn, não có khả năng nhận diện lời nói một cách đáng thán phục.

For example, our brain’s ability to recognize speech is mind-boggling.

jw2019

Có khả năng em đã giết họ, nhưng em không muốn tự thừa nhận không?

Is it possible that you actually killed those prostitutes, but you just don’t want to admit it to yourself?

OpenSubtitles2018.v3

Ở đâu có sự sống, ở đó có khả năng.

Where there’s life, there’s possibility.

OpenSubtitles2018.v3

Cho những người có khả năng phi thường.

For people with exceptional abilities.

OpenSubtitles2018.v3

Morpheus có khả năng bắt chước bất kỳ dạng người nào và xuất hiện trong giấc mơ.

He is capable to imitate any human form and to appear in dreams.

WikiMatrix

Có khả năng ai đó khác đã tham dự vào chuyện này.

Is it possible that someone else has issues with you?

OpenSubtitles2018.v3

Do đó, Chúa Giê-su có khả năng sinh ra một nòi giống hoàn toàn.

2:22) Jesus thus had the potential for fathering a perfect human race.

jw2019

Họ chỉ nhắm đến những người có khả năng đặc biệt.

They only target people with abilities.

OpenSubtitles2018.v3

Máy bay cũng có khả năng thu thập tín hiệu tình báo và C3I.

[external_link offset=2]

The aircraft also possesses signal intelligence and C3I capabilities.

WikiMatrix

Sắp đặt cho người công bố có khả năng trình diễn cách trình bày cuốn sách này.

Have a capable publisher demonstrate how to present the book.

jw2019

Trẻ con có khả năng này khi sinh ra.

Babies come with this ability.

QED

Tôi đã tiến triển và tôi có khả năng nhiều hơn là tôi đã nghĩ.

I have grown and I am more capable than I thought I could be.

LDS

Bây giờ là lúc có khả năng đó hơn bao giờ hết.

More a liability now than ever he was.

OpenSubtitles2018.v3

Ba con robot đầu tiên đều là những con có khả năng cân bằng.

The first three robots are all dynamically stabilized robots.

ted2019

Nếu không có ống thông khí quản, có khả năng rất cao rằng Ông Giles sẽ chết.

Without the tube, there’s a high likelihood that Mr. Giles will die.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi phải thấy anh có khả năng làm được.

I have to see that you can do it.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không thể có khả năng nhìn mọi việc rõ ràng trắng đen được Evan.

I don’t have the luxury of looking at things as black and white, Evan.

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]