Chứng Từ Là Gì

Chứng từ kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Đây là bước đầu tiên để xác nhận tính hợp pháp của các giao dịch được thực hiện và là căn cứ để ghi vào sổ sách kế toán. Để hiểu rõ hơn về chứng từ kế toán, hãy cùng tìm hiểu về các loại chứng từ kế toán và vai trò quan trọng của chúng.

Chứng từ kế toán là gì?

Theo quy định của Luật Kế toán 2015, chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, được lập theo trình tự, thủ tục và hình thức do pháp luật quy định. Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.

Chứng từ kế toán phải có đầy đủ thông tin gồm số hiệu chứng từ, tên, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp lập và doanh nghiệp nhận chứng từ, tên chứng từ, ngày, tháng, năm lập chứng từ, nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số lượng hàng hóa, đơn giá, thành tiền bằng số và chữ, chữ ký của người lập chứng từ và các bên liên quan trên chứng từ.

Ví dụ về chứng từ kế toán

Có nhiều loại chứng từ kế toán được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ về chứng từ kế toán phổ biến:

 • Chứng từ thanh toán: phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, báo có, sao kê ngân hàng.
 • Chứng từ lao động, tiền lương: bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, giấy tạm ứng lương.
 • Chứng từ hàng tồn kho: phiếu nhập kho, xuất kho, bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 • Chứng từ mua bán hàng: hóa đơn giá trị gia tăng, bảng kê mua, bán hàng.

Các loại chứng từ kế toán phổ biến

Hiện nay, chứng từ kế toán được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Dưới đây là một số loại chứng từ kế toán phổ biến:

 • Phân loại theo công dụng của chứng từ: Chứng từ mệnh lệnh, chứng từ thực hiện, chứng từ thủ tục kế toán, chứng từ liên hợp.
 • Phân loại theo địa điểm lập chứng từ: Chứng từ bên trong, chứng từ bên ngoài.
 • Phân loại theo mức độ khái quát của chứng từ: Chứng từ tổng hợp.
 • Phân loại theo tính cấp bách của chứng từ: Chứng từ bình thường, chứng từ báo động.
 • Phân loại theo hình thức chứng từ: Chứng từ giấy, chứng từ điện tử.

Tác dụng của chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán có vai trò quan trọng trong công tác kế toán doanh nghiệp. Các tác dụng của chứng từ kế toán bao gồm:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế tài chính: Chứng từ kế toán là bước đầu tiên để xác nhận việc phát sinh nghiệp vụ kinh tế tài chính và là căn cứ để ghi vào sổ sách kế toán.
 • Cung cấp thông tin cho quản lý: Chứng từ kế toán truyền đạt công việc xuống các bộ phận thực hiện và là căn cứ để kiểm tra sự hoàn thành các đầu việc trong việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.
 • Bằng chứng pháp lý: Chứng từ kế toán là bằng chứng pháp lý khi xảy ra tranh chấp hoặc kiện tụng giữa các doanh nghiệp hoặc giữa doanh nghiệp với các cơ quan pháp luật.
 • Công cụ kiểm tra nghĩa vụ thuế: Chứng từ kế toán là căn cứ ghi nhận và kiểm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Hiểu rõ về chứng từ kế toán và các quy định pháp luật liên quan đến việc lập, kiểm tra và lưu trữ chứng từ kế toán là rất quan trọng đối với công tác kế toán. Hãy liên tục cập nhật và tìm hiểu để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 19006192 để được hỗ trợ và giải đáp chi tiết.