chong chóng in English – Vietnamese-English Dictionary

Ở Quốc hội, tình hình dự luật này đang xoay như chong chóng.

This thing’s shifting under our feet in Congress.

[external_link_head]

OpenSubtitles2018.v3

Chong chóng lại gãy rồi.

Thruster two cut out again.

OpenSubtitles2018.v3

” Ma men ” có thể hung hăng hơn hoặc tâm trạng rất thất thường , thay đổi ” như chong chóng ” .

People who are drunk might be more aggressive or have mood swings .

EVBNews

OpenSubtitles2018.v3

Messier 83 (thiên hà Chong chóng phương nam) nằm tại tâm của nhóm con kia.

Messier 83 (the Southern Pinwheel Galaxy) is at the center of the other subgroup.

WikiMatrix

Điều tiếp theo tôi nhớ là cảm thấy như mình đang bị xoay như chong chóng.

The next thing I remember was feeling like I was spinning out of control.

LDS

Và đây là cái cuối cùng: một loài tôi yêu thích, dạng chong chóng.

[external_link offset=1]

And then this last one, one of my favorites, this pinwheel design.

ted2019

Chúng ta cần Chong chóng tre.

OpenSubtitles2018.v3

Giờ con chỉ cần quay cô ta như chong chóng.

Now, all you have to do is reel her in.

OpenSubtitles2018.v3

Và tôi có thể sử dụng lực này để xoay người như chong chóng vậy.

Of course I can use this power for example for nice spinning — we call it “helicopter moves.”

ted2019

Và tôi có thể sử dụng lực này để xoay người như chong chóng vậy.

Of course I can use this power for example for nice spinning — we call it ” helicopter moves. ”

QED

Đầu mẹ xoay như chong chóng vậy!

My head’s spinning like a top.

OpenSubtitles2018.v3

Vâng, cái tiếp theo đến từ cái webcam. và đây sẽ là một màn trình diễn chong chóng.

Okay, so this next one is from the webcam, and it’s going to be this pinwheel display.

ted2019

Ồ, ông biết rồi, xoay vòng vòng như một cái chong chóng con gà… mỗi khi gió đổi chiều.

Oh, you know, whirling around like a weathercock every time the wind changes.

OpenSubtitles2018.v3

Và trạng thái tâm lý “xoay như chong chóng” của anh ta trở nên dễ hiểu hơn đối với bạn.

His “on the grind” mentality becomes more clear to you.

Literature

Nhưng tôi thêm chong chóng gió vào cả hai bên để thể hiện rằng họ bao quát tất cả phương hướng.

But I added weathervanes on both sides to show that they cover all directions.

ted2019

[external_link offset=2]

Nếu ba mẹ cháu không dạy bác về cái đó khi ta còn trẻ, đầu bác chắc chắn sẽ xoay như chong chóng.

If my parents hadn’t taught me about this when I was your age, my head would be dizzy with confusion.

OpenSubtitles2018.v3

Một nhà sản xuất đồ chơi người Armenia tên Tegran M. Samour (đầy đủ: Samourkashian), đã chế tạo ra phiên bản hiện đại của chong chóng vào năm 1919 ở Boston, bang Massachusetts.

An Armenian immigrant toy manufacturer, Tegran M. Samour, invented the modern version of the pinwheel, originally titled “wind wheel,” in 1919 in Boston, Massachusetts.

WikiMatrix

Một cánh chong chóng thời tiết, hình ảnh của một chiến binh cũ được gọi là Thomas Cổ, được đặt trên đỉnh của ngọn tháp của tòa thị chính của Tallinn năm 1530 đã trở thành biểu tượng cho thành phố.

A weather vane, the figure of an old warrior called Old Thomas, was put on top of the spire of the Tallinn Town Hall in 1530 that became the symbol for the city.

WikiMatrix

Vào ngày 28/2/2006, NASA và ESA công bố một bức ảnh chi tiết của thiên hà Chong Chóng, và cũng là bức ảnh lớn nhất và chi tiết nhất về một thiên hà của kính viễn vọng không gian Hubble tại thời điểm đó.

On February 28, 2006, NASA and the European Space Agency released a very detailed image of the Pinwheel Galaxy, which was the largest and most detailed image of a galaxy by Hubble Space Telescope at the time.

WikiMatrix

Chong chóng quay là một “đặc tính hợp trội” xảy ra do tương tác giữa những chú chó con mà quy luật duy nhất là cố gắng duy trì sự tiếp cận của chúng với tô sữa. và do đó, đẩy chúng đi theo một hướng ngẫu nhiên.

The pinwheel is an emergent property of the interactions between puppies whose only rule is to try to keep access to the milk and therefore to push in a random direction.

ted2019

Một sự cố nổi tiếng đã xảy ra tại buổi hòa nhạc tại Amsterdam, trong khi Airplane đang trình diễn “Plastic Fantastic Lover”, thành viên Jim Morrison của Doors phê thuốc do người hâm mộ tặng đã xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu nhảy “như một cái chong chóng”.

In a notorious incident at a concert in Amsterdam, while the Airplane was performing “Plastic Fantastic Lover”, Doors singer Jim Morrison, under the influence of a combination of drugs fans had given him, appeared on stage and began dancing “like a pinwheel”.

WikiMatrix

Tuy nhiên, Cơ sở dữ liệu thiên văn học SIMBAD, một cơ sở dữ liệu thiên văn học chuyên nghiệp chứa các thông tin chính thức về các thiên thể, đặt tên gọi “Thiên hà Chong Chóng” cho thiên thể Messier 101 và một vài nguồn thông tin thiên văn học nghiệp dư cũng như các website công cộng khác cũng gọi Messier 101 theo tên gọi này.

However, the SIMBAD Astronomical Database, a professional astronomy database that contains formal designations for astronomical objects, indicates that the name Pinwheel Galaxy is used to refer to Messier 101, and several other amateur astronomy resources and other public outreach websites also identify Messier 101 by that name.

WikiMatrix

[external_footer]