“choking” là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

choking"choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

choke /tʃouk/

 • danh từ
  • lõi rau atisô
  • sự làm nghẹt, sự làm kẹt, sự tắc lại
  • sự làm ngột, sự làm tắt (tức) thở
  • chỗ thắt lại, chỗ co lại, chỗ bóp lại
  • (điện học) cuộn cảm kháng ((cũng) choker)
   • high-frequency choke: cuộn cảm kháng cao tần
  • (kỹ thuật) van điều tiết không khí; bướm gió
  • ngoại động từ
   • làm nghẹt, làm tắc (tức) thở
    • to choke to death: làm cho nghẹt thở; bóp cổ chết
   • làm chết ngạt
    • to choke a plant: làm cho cây bị chết ngạt
   • (+ up) bít lại, bịt lại
    • to choke [up] pipe: bịt ống lại
   • nén, nuốt (giận, nước mắt)
   • nội động từ
    • nghẹt thở, ngạt thở, tắc (tức) thở
     • to choke with laughter: tức thở vì cười, cười ngất
    • uất, uất lên
     • to choke with anger: tức uất lên
    • tắc, nghẹt (ống dẫn…)
    • to choke back
     • cầm, nuốt (nước mắt)
    • to choke back one’s tears: cầm nước mắt
    • to choke down
     • nuốt, nén
    • to choke down one’s anger: nuốt giận
    • to choke in
     • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lặng thinh, nín lặng
    • to choke off
     • bóp cổ
    • can gián, khuyên can
    • đuổi đi
     • to choke someone off: đuổi ai đi
    • to choke up
     • bịt, bít chặt
    • làm nghẹt (tiếng)
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lặng thinh, nín lặng


   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt bít
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự cản
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự chắn
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự chặn
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự điều tiết
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự kẹt
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự làm tắc
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự nhồi
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự tắc
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự tiết lưu
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự tiêu âm
   Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nghẽn
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt tắc
   Lĩnh vực: giao thông & vận tải
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự chẹn họng
   Lĩnh vực: cơ khí & công trình
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự két

   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt cuộn dây chận
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt cuộn dây chặn
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt cuộn cảm
   "choking" là gì? Nghĩa của từ choking trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt quá nghẹt

   [external_link_head]

   [external_link offset=1]


   o   sự bít, sự nghẹn; sự tắc, sự nghẽn


   Xem thêm: strangling, strangulation, throttling, choke coil, choking coil, gag, fret, scrag, strangle, gag, strangle, suffocate, clog, choke off, clog up, back up, congest, foul, suffocate, stifle, asphyxiate, suffocate, suffocate, die, decease, perish, go, exit, pass away, expire, pass, kick the bucket, cash in one’s chips, buy the farm, conk, give-up the ghost, drop dead, pop off, croak, snuff it, throttle, gag

   [external_link offset=2]

   [external_footer]