“chéo” là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

chéo

chéo

 • adj
  • Diagonal, bias, slanting, oblique
   • cắt chéo mảnh vải: to cut a piece of cloth on the bias
   • nhảy chéo sang một bên: to jump obliquely sideways
   • đập chéo bóng: to drive the ball obliquely
  • Crossed, crosswise, crisscross
   • đường ngang ngõ tắt chéo nhau như mắc cửi: sideways and lanes crisscross like a weaving pattern
   • đan chéo: To knit crosswise, to plait crosswise
   • bắn chéo cánh sẻ: to fire crosswise, to lay a cross fire
 • noun
  • Diagonal cloth


Lĩnh vực: toán & tin
"chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt crossed
 • ăng ten khung giao chéo: crossed loop antenna
 • bắt chéo: crossed
 • bộ khuếch đaị trường chéo: crossed field amplifier
 • chéo nhau: crossed
 • chuyển động của cuộn cảm chéo: crossed coil movement
 • dây trời khung giao chéo: crossed loop antenna
 • đồng cấu chéo: crossed homomorphism
 • giàn ăng ten Yagi chéo: crossed Yagi array
 • hai cực giao chéo nhau: crossed dipoles
 • liệt chân bắt chéo: crossed leg palsy
 • môđun chéo: crossed module
 • nòi lai chéo: crossed strain
 • séc gạch chéo: crossed cheque
 • séc gạch chéo đặc biệt: cheque crossed specially
 • séc gạch chéo ghi tên: cheque crossed specially
 • tầm che nắng bắt chéo: crossed sun screen
 • "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt skew
 • cầu chéo: skew bridge
 • cầu xiên/cầu chéo: Skew bridge/Skewed bridge
 • cống chéo: skew culvert
 • góc chéo: skew angle
 • trục chéo nhau: skew shafts

 • Kết nối chéo chính (DEC)

  [external_link_head]

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Main Cross-Connect (DEC) (MC)

  Kết nối chéo theo chiều ngang (DEC)

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Horizontal Cross-Connect (DEC) (HC)

  Kết nối chéo trung gian (DEC)

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Intermediate Cross-Connect (DEC) (IC)

  Sản phẩm hệ thống chéo [IBM]

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt Cross System Product [IBM] (CSP)

  ăn dao chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-feed

  ăng ten cánh dơi chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt turnstile antenna

  ăng ten có khe giao chéo

  [external_link offset=1]

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt crossed-slot antenna

  ăng ten loa chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt diagonal horn antenna

  bắt chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt criss-cross

  bắt chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt decussatio

  bắt chéo bó tháp

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt motor decussation

  bắt chéo nhau

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt criss-cross

  bản lề Cranat chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-garnet hinge

  bản lề granat chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt t-hinge

  bản vẽ các đường cắt chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt plan of diagonals

  bảng tham chiếu chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-reference table

  bậc cửa âu vát chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt head miter sill

  bện chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt regular lathe

  bệnh lây chéo người – súc vật

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt anthropozoonosis

  biến điệu chéo

  [external_link offset=2]

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross modulation

  bờ chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt diagonal coast

  bộ biên dịch chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-compiler

  bộ dồn kênh nối chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross-connect multiplexer

  bộ dồn kênh nối chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt switching mix

  bộ dồn kênh nối chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt switching multiplexer

  bộ hợp dịch chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt cross assembler

  bộ khuếch đại trường chéo

  "chéo" là gì? Nghĩa của từ chéo trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt crossed-field amplifier  [external_footer]