CCB là gì? Ý nghĩa của từ ccb

CCB là gì ?

CCB là “Cựu chiến binh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CCB

CCB có nghĩa “Cựu chiến binh”.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

CCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCB là “Cựu chiến binh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCB:

+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.

+ LĐTB: Lao động Thương binh.

+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.

+ TBXH: Thương binh Xã hội.

+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.

By vào lúc tháng 10 21, 2020

[external_link offset=2]

Nhãn: *Nhóm ngôn ngữ Việt, C

[external_footer]