cân nhắc in English – Vietnamese-English Dictionary

translations cân nhắc

Add

 • Tôi cần một ít thời gian cân nhắc trước khi tôi quyết định.

  [external_link_head]

  I’d like some time to consider before I make a decision.

 • Tôi bắt đầu cân nhắc giữa những cảm nghĩ và khả năng hiểu biết của mình.

  I began to debate between my feelings and my intellect.

 • Nếu tôi là ông, Đại tá, tôi sẽ cân nhắc việc thuận theo ý hắn.

  If I was you, Colonel, I’d ponder on letting him be.

Less frequent translations

consider carefully · measured · perpend · ponderingly · deliberate · to consider · reflect · thought

Dành trọn hai giờ anh cần mà cân nhắc lại đi.

Take all of the two hours you need to reconsider.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy cân nhắc việc thảo luận về tầm quan trọng của việc làm một người bạn tốt.

Consider discussing the importance of being a good friend.

LDS

Tôi thực sự nghĩ là anh nên cân nhắc về sự khôn ngoan của cha anh.

I really think you should consider your father’s wisdom.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng hãy cân nhắc những lợi ích của một cuộc sống được sắp xếp lại.

But consider the benefits of an edited life.

QED

Chúng ta cần cân nhắc đến việc củng cố lại đội hình.

[external_link offset=1]

We need to consider solidifying this team.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy cẩn thận cân nhắc đặc ân làm người tiên phong.

Weigh carefully the privilege of pioneering.

jw2019

Hãy cân nhắc việc tạo một Tài khoản Google thay thế.

Consider creating a replacement Google Account.

support.google

Tôi nghĩ chúng ta cần cân nhắc mọi việc Mọi việc từ alpha đến OMEGA.

I think we need to consider everything, everything from alpha to OMEGA.

QED

Cũng đáng cân nhắc như những giả thuyết của anh vậy.

It’s just as plausible as some of your theories.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng có một thứ khác ta cần phải cân nhắc, đó là phương pháp nhuộm đồ.

But one other thing that we have to rethink is the way that we dye our clothes.

ted2019

Biết đâu anh cân nhắc lại.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi biết có rất nhiều điều phải cân nhắc.

I know it’s a lot to consider.

OpenSubtitles2018.v3

Hãy cân nhắc việc thêm vào chứng ngôn của các anh em.

Consider adding your testimony.

LDS

Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Product and brand consideration

support.google

Vì vậy, ta rất mong con sẽ cân nhắc về điều đó.

OpenSubtitles2018.v3

Chỉ có 2 ngày để cân nhắc.

We only had 2 days to think.

QED

Cháu không thể không cân nhắc, Alfred.

Yeah, well, I can’t help but consider it, Alfred.

[external_link offset=2]

OpenSubtitles2018.v3

Hình dạng của đám mây phải cân nhắc đến nó.

The seer of clouds had to take account of it.

ted2019

Hãy cân nhắc những đề nghị sau đây từ Ministering Resources (Nguồn Phục Sự) (ministering.lds.org):

Consider the following suggestions from Ministering Resources (ministering.lds.org):

LDS

Tôi đang cân nhắc việc đính hôn của tôi.

I’m reconsidering my engagement.

Tatoeba-2020.08

Người ấy sẽ cân nhắc lựa chọn trong việc tìm kiếm một cách nghiêm túc và thành tâm.

He will make the choice with earnest searching and prayerful consideration.

LDS

Alcindor đã cân nhắc chuyển đến Michigan vì những lời hứa tuyển dụng chưa được thực hiện.

Alcindor had considered transferring to Michigan because of unfulfilled recruiting promises.

WikiMatrix

An toàn thực sự là cái chết đáng cân nhắc, không giả vờ như nó không tồn tại.

Real security is contemplating death, not pretending it doesn’t exist.

QED

Mời học sinh cân nhắc việc đánh dấu đoạn thánh thư này theo một cách đặc biệt.)

Invite students to consider marking this passage in a distinctive way.)

LDS

Trái lại, lời nói của người công bình trong sạch, được cân nhắc kỹ và ân cần.

A righteous one’s speech, on the other hand, is pure, well-thought out, and considerate.

jw2019

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]