Biến ngoại sinh là gì?

Biến ngoại sinh (exogenous variable) còn gọi là biến tự sinh hay biến cho trước.

Biến ngoại sinh là biến số mà giá trị của nó không được xác định trong nội bộ mô hình kinh tế, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của các biến nội sinh.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Như vậy, biến ngoại sinh là biến giải thích (xuất hiện bên phải của phương trình), nhưng không bao giờ xuất hiện với tư cách một biến phụ thuộc trong mô hình. Biến ngoại sinh có thể bao hàm cả các giá trị trễ của biến nội sinh.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thuật ngữ biến ngoại sinh hầu như chỉ được sử dụng trong kinh tế lượng . Tuy nhiên, đôi khi thuật ngữ này được sử dụng trong hồi quy tuyến tính để mô tả biến độc lập x trong mô hình.

[external_link offset=2]

Nói cách khác, một biến ngoại sinh là một biến không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ biến nào khác trong mô hình (mặc dù nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mô hình hồi quy tuyến tính đang được nghiên cứu). [external_footer]