“amophot” là gì? Nghĩa của từ amophot trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

amophot"amophot" là gì? Nghĩa của từ amophot trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

(A. ammophos), phân bón kép (phân phức hợp) có hai nguyên tố dinh dưỡng (N, P) dùng ở thể rắn hoặc lỏng (dung dịch nước). Là kết quả phản ứng trung hoà giữa axit photphoric (H3PO4) và amoniac (NH3). Có các loại: mono – A (NH4H2PO4 gồm P2O5 61,7%, NH3 14,3%), đi – A [(NH4)2HPO4: P2O5 53,8%, NH3 25,8%)]. Amoniđiphotphat [(NH4)2H2P2O7: P2O5 67%, NH3 16%; (NH4)3HP2O7: P2O5 62%, NH3 22,3%], amonitriphotphat [(NH4)3H2P3O10: P2O5 68,9%, NH3 16,5%]. Hàm lượng P2O5 và NH3 quyết định chỉ tiêu chất lượng của phân bón. Hỗn hợp A và KNO3 là loại phân bón tốt vì có cả ba nguyên tố cần thiết nhất cho cây trồng (N, P, K). A còn dùng trong công nghiệp gây men.

[external_link offset=1]

[external_link_head]

[external_link offset=2]

[external_footer]