5D


BÀI GIẢNG THỨ NĂM (5D)

5D/ Nam nữ song tu

[external_link_head]

[external_link offset=1]

          1) Trong giới tu luyện có một loại phương pháp tu luyện như thế này, gọi là nam nữ song tu. Mọi người có thể thấy trong phương pháp tu luyện của Mật Tông Tây Tạng, trong những tượng phật điêu khắc hay là bức tranh vẽ tượng phật, thấy một thân người nam ôm một thân người nữ đang tu luyện. Đôi khi thân người nam biểu hiện hình thức là phật, ôm một người nữ không một mảnh vải che thân; cũng có hóa thân của phật, biến thành tượng kim cương đầu trâu mặt ngựa, ôm một thân người nữ, cũng không một mảnh vải che thân. Vì sao lại như thế được? Trước tiên chúng tôi nói rõ vấn đề này cho mọi người. Trên địa cầu chúng ta, không chỉ là Trung Hoa chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho gia, toàn thể nhân loại chúng ta, ở mấy thế kỷ xưa, quan niệm đạo đức của nhân loại đều không khác bao nhiêu. Cho nên phương pháp tu luyện này kỳ thực không bắt nguồn từ quả địa cầu này của chúng ta, nó là truyền đến từ tinh cầu khác, nhưng phương pháp này xác thực là tu luyện được. Khi phương pháp tu luyện này truyền vào Trung Hoa vào thời đó, chính vì nó có sự nam nữ song tu và những bô phận tu luyện bí mật, không được người Trung Hoa chấp nhận, vì vậy trong triều đại nhà Đường giữa năm Hội Xướng bị hoàng đế Hán địa thủ tiêu đi, không cho phép nó lưu truyền trên Hán địa, lúc bấy giờ được gọi là Đường Mật. Nhưng nó ở tại Tây Tạng dưới những hoàn cảnh đặc thù, và nơi vùng đất đặc thù đó, nó đã được lưu truyền xuống. Tại sao tu luyện như thế? Mục đích của sự nam nữ song tu là lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bồi bổ cho nhau tu luyện cho nhau, đạt đến mục đích âm dương cân bằng.

          2) Như mọi người biết, cho dù là Phật gia cũng vậy, Đạo gia cũng vậy, đặc biệt là học thuyết âm dương của Đạo gia giảng rằng, thân thể con người tự sẵn có âm dương tồn tại. Bởi vì thân thể con người có âm dương tồn tại, thân thể con người mới tu luyện ra được các loại công năng, luyện ra nhiều sinh mệnh thể như là nguyên anh, anh hài và pháp thân v. v. Vì có âm dương tồn tại, cho nên tu luyện ra được rất nhiều rất nhiều sinh mệnh thể. Bất kể là thân người nam cũng như thân người nữ, đều là như nhau, tại mảnh điền gọi là đan điền đều sinh thành được, cách nói này rất có lý. Đạo gia thông thường xem phần nửa thân trên là dương, phần nửa thân dưới là âm; cũng có cho rằng sau lưng là dương, phía trước thân là âm; còn có người cho rằng bên trái của thân người là dương, bên phải là âm. Trung Hoa chúng ta có cách nói nam tả nữ hữu, cũng là từ đây mà ra, rất có lý. Vì thân thể con người tự sẵn có âm dương tồn tại, dưới tác dụng âm và dương tương hỗ lẫn nhau, thì tự thân đạt được đến âm dương cân bằng, cũng có khả năng sinh sản ra được rất nhiều sinh mệnh thể.

          3) Điều này nói rõ một vấn đề là, chúng ta không cần đến phương pháp tu luyện nam nữ song tu, cũng đều tu được đến tầng thứ rất cao. Nếu chọn dùng phương pháp tu luyện của nam nữ song tu, mà không nắm vững được, thì sẽ nhập ma, liền trở thành tà pháp. Tại trên tầng thứ rất cao nếu Mật tông muốn chọn dùng nam nữ song tu, vị hòa thượng đó, hoặc Lạt ma đó cần phải tu luyện đến trong tầng thứ rất cao. Lúc bấy giờ sư phụ của họ hướng dẫn họ tiến hành loại tu luyện này, vì tâm tính của họ rất cao, họ giữ vững được, không bị rơi vào những điều của tà. Còn đối với người có tâm tính rất thấp thì tuyệt đối không được sử dụng, sử dụng rồi thì chính là đi vào tà pháp, bảo đảm là vậy. Vì tâm tính có giới hạn, tâm dục vọng trong cảnh giới người thường chưa bỏ, tâm háo sắc chưa bỏ, thước đo tâm tính ngừng tại đó, bảo đảm nếu dùng thì là tà rồi. Vì vậy chúng tôi đã giảng, tùy tiện truyền ở tầng thứ thấp, thì chính là truyền tà pháp.

[external_link offset=2]

          4) Những năm gần đây cũng có không ít thầy khí công truyền nam nữ song tu. Kỳ lạ tại đâu đây? Đạo gia cũng xuất hiện phương pháp tu luyện nam nữ song tu, vả lại không phải hiện nay mới xuất hiện, mà đã bắt đầu từ đời nhà Đường. Tại sao Đạo gia lại xuất hiện nam nữ song tu? Theo học thuyết thái cực của Đạo gia, thân thể là một tiểu vũ trụ, tự sẵn có âm dương. Đại pháp chính truyền chân chính đều đã được lưu truyền xuống trải qua một thời đại rất xa xưa, tùy ý sửa đổi, tùy ý thêm vào bất cứ những thứ gì khác đều sẽ làm rối loạn những điều trong pháp môn ấy, khiến họ không đạt được đến mục đích tu luyện viên mãn. Cho nên những điều của nam nữ song tu không có trong công pháp đó, thì tuyệt đối không nên dùng để tu, dùng rồi, thì bị lệch lạc, liền xảy ra vấn đề. Đặc biệt pháp môn Pháp luân Đại pháp này của chúng tôi không có nam nữ song tu, và cũng không giảng đến nó. Vấn đề này, chúng tôi chính là xem như vậy. [external_footer]