Giftcode Saitama
Bùm Chíu Mobile
Nhà phát hành: VTC Mobile